Motions- och friskvårdsaktiviteter är skattefria om de riktar sig till arbetsgivarens hela personal och är av mindre värde och enklare slag.

Personalvårdsförmån

Motions- och friskvårdsaktiviteter som en arbetsgivare erbjuder hela personalen och som är av mindre värde och enklare slag är skattefria (11 kap. 11 och 12 §§ IL). Förmånen är en personalvårdsförmån och ska uppfylla kriterierna för detta. Bedömningen av vad som är enklare slag och mindre värde skiljer sig åt beroende på om det som utges är en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. Bedömningen skiljer sig också åt beroende av om det handlar om motion eller annan friskvård. Även aktiviteten som sådan har betydelse för bedömning av skattefriheten.

Det spelar ingen roll om aktiviteten utförs i Sverige eller utomlands.

Arbetsgivarens ansvar

Huvudregeln vid inkomstbeskattningen är att kontanta ersättningar och förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktiga. Från detta finns ett fåtal undantag, varav ett är möjligheten för arbetsgivare att utge personalvårdsförmåner. Bestämmelserna bör därför tillämpas restriktivt (jfr HFD 2019 ref. 33 m.fl.).

Det är arbetsgivaren som bestämmer om denna vill utge en personalvårdsförmån i form av motion eller annan friskvård och om detta ska ske genom en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda.

Det är också arbetsgivaren som, inom ramarna för lagstiftning och praxis, bestämmer vilken typ av aktiviteter som denna vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet. Det är också frivilligt för de anställda att utnyttja sådana förmåner.

Aktiviteter som omfattas av skattefriheten

Både motion och annan friskvård kan omfattas av skattefriheten. Gemensamt för båda är att förmånerna ska vara av mindre värde och enklare slag.

Motion

Bedömningen av vilka aktiviteter som omfattas av skattefriheten beror på vad som anses vara mindre värde och enklare slag. Detta skiljer sig åt beroende på om det som utges är en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag och aktiviteterna som omfattas är därmed beroende av i vilken form förmånen utges. Traditionella exempel på vad skattefriheten omfattar är gymnastik, styrketräning, spinning, olika former av dans, bowling och racketsporter som tennis och padel. Till det skattefria området räknas också vanliga lagidrotter som t.ex. fotboll, innebandy och ishockey. Även banhyra kan omfattas av skattefriheten. När flera personer delar på en banhyra kan arbetsgivaren bara stå för den anställdas del av hyran.

Tillträde till frilufts- och strövområden för joggning, stavgång eller vanliga promenader kan också ses som skattefri motion, även om sådana områden sällan är avgiftsbelagda. Inträde till djurpark, nöjespark eller liknande faller däremot utanför det skattefria området.

Kostnader för att utbilda sig till att bli t.ex. personlig tränare eller instruktör ses normalt inte som skattefri friskvård utan som utbildning.

Läs mer om vilka former av motionsaktiviteter som kan ersättas med friskvårdsbidrag och om motion och annan friskvård i olika former.

Annan friskvård

Skattefriheten omfattar även viss annan friskvård som inte innebär motion. Det kan vara olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan andra kroppsbehandlingar och träning i syfte att lösa spänningar i kroppen, t.ex. tekniker och behandlingar som avser kroppshållning och rörelsemönster omfattas av skattefriheten. Exempel på behandlingar kan vara akupressur, akupunktur, kinesiologi, osteopati, zonterapi, ljusterapi och floating rest. Till samma kategori hör fotmassage som inte innefattar medicinsk behandling eller pedikyr. Kurser i att lära sig utöva olika behandlingar ses normalt inte som skattefri friskvård utan som utbildning.

Nytt: 2024-05-13

Tillgång till bastu räknas också till sådan friskvård av enklare slag som omfattas av skattefriheten. Skatteverket anser att solarium inte utgör skattefri friskvård. Kostrådgivning omfattas av skattefriheten även om den innehåller ett visst mått av individuell rådgivning, liksom kurser om rökavvänjning. Skattefriheten gäller dock inte för nikotinprodukter under kurstiden eller därefter.

Tidigare:

Tillgång till bastu och solarium räknas också till sådan friskvård av enklare slag som omfattas av skattefriheten. Kostrådgivning omfattas av skattefriheten även om den innehåller ett visst mått av individuell rådgivning, liksom kurser om rökavvänjning. Skattefriheten gäller dock inte för nikotinprodukter under kurstiden eller därefter.

Andra former för utövande av friskvård är t.ex. tai chi, qigong, olika former av yoga (även graviditetsyoga) och information om stresshantering (prop. 2002/03:123 s. 14-15). Även profylaxkurser för blivande föräldrar kan erbjudas som friskvård.

Behandlingar som istället är hälso- och sjukvård eller skönhetsvård omfattas inte av reglerna för skattefri friskvård.

Motions- och friskvårdsaktiviteter i hemmet

Skatteverket anser att det i undantagsfall kan godtas att motions- och friskvårdsaktiviteter utförs i bostaden utan beskattning. Det kan gälla

 • en anställd som utövar motion eller friskvård i bostaden med hjälp av en webb- och mobiltjänst eller liknande
 • en anställd som har svårigheter att utföra aktiviteter på någon annan plats än bostaden på grund av funktionshinder
 • profylaxkurs för blivande föräldrar via webbtjänst eller liknande.

Webb- och mobiltjänster

Skatteverket anser att motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster där en anställd får tillgång till träningsprogram, rådgivning och andra liknande tjänster är att jämställa med enklare slag av motion eller friskvård som en arbetsgivare skattefritt kan bekosta. Den omständigheten att tjänsten kan användas under hela dygnet, t.ex. när den anställda utför motionslöpning eller utför träningsprogram i sin bostad, bör inte medföra att en sådan internettjänst ska tas upp till beskattning. Webb- och mobiltjänsterna kan betalas genom en engångskostnad eller via abonnemang. Är tjänsterna kopplade till t.ex. ett aktivitetsarmband eller en klocka som arbetsgivaren betalar är det inte en skattefri friskvårdsförmån.

Se även under Träningsutrustning (nedan).

Aktiviteter som inte omfattas av skattefriheten

Aktiviteter som inte omfattas av skattfriheten är t.ex. när en personlig tränare kommer hem till den anställdas bostad för att hjälpa till med träningen. Aktiviteter som inte har inslag av motion t.ex. bridge, schack och körsång omfattas inte heller av skattefriheten. Möjlighet att delta i körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig skattefri personalvårdsförmån.

Om arbetsgivaren ersätter en aktivitet som inte omfattas ska den anställda beskattas för förmånen, oavsett om den betalas direkt till arrangören eller genom att den anställda utnyttjar sitt friskvårdsbidrag.

Hyra av utrustning och teorikurser

Som friskvård räknas inte kostnader för att hyra motionsredskap, exempelvis skidor eller att på längre tid hyra en häst (vara medryttare). Inte heller teorikurser, exempelvis en kurs i grönt kort för golf räknas som skattefri friskvård.

Ingår utrustning eller teori som en del av en aktivitet kan det godtas. Om en viss angiven motionsaktivitet, exempelvis deltagande i en skidskola, innebär att man kan få låna utrustning behöver inte kostnaden fördelas mellan motionsaktiviteten och kostnaden för utrustning. Samma sak gäller om man går en kurs som kombinerar motion och teori, exempelvis en ridlektion.

Träningsutrustning

Frågan om arbetsgivare kan tillhandahålla träningsutrustning i den anställdas bostad har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen ansåg att en anställds hemlån av motionsband till bostaden inte kunde vara en skattefri förmån (HFD 2015 ref. 1).

Skatteverket anser dock att om arbetsgivaren lånar ut enklare träningsutrustning eller annan utrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. gångstavar, är det skattefritt för den anställda.

Träningskläder

Träningskläder av mindre värde och enklare slag, som t.ex. t-shirtar och enklare träningsoveraller, som är försedda med arbetsgivarens reklamtryck kan anses som en skattefri förmån (SKV A 2023:20).

Om arbetsgivaren däremot bekostar träningsskor eller dyrare träningskläder är förmånen skattepliktig.

Utrustning för vissa yrkeskategorier

Skatteverket anser att fri träningsutrustning kan vara skattefri när den är av begränsat värde, för vissa yrkeskategorier. Det gäller de där det ställs krav på att den anställda håller sig i fysisk trim genom träning på arbetstid för att klara av fysiskt krävande arbete, t.ex. inom Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Polisen.

Skattefriheten gäller för utrustning som är anpassad till träningen, t.ex. särskilda träningsskor, under förutsättning att förmånen har ett mindre värde för den anställda.

Motion med friskvårdscheckar och friskvårdskuponger

Skatteverket anser att en arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge den anställda s.k. friskvårdscheckar, friskvårdskuponger eller liknande bevis som ger tillträde till en motions- eller friskvårdsanläggning. Det får inte vara fråga om ospecificerade kuponger som i praktiken innebär ett betalningsmedel. Ett system med friskvårdscheckar eller friskvårdskuponger får användas under förutsättning att det är utformat på ett sådant sätt att arbetsgivaren har full insyn i vilket slag av aktivitet som respektive check eller kupong kan användas till. Det ska också finnas en möjlighet för arbetsgivaren att följa upp hur de har använts.

På checken eller kupongen ska det framgå:

 • företagets och den anställdas namn
 • att den bara kan användas för godkända former av motion och annan friskvård
 • att den inte kan bytas mot varor eller kontanter
 • att den kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren.

Den personliga informationen kan vara förtryckt eller på annat sätt angiven av arbetsgivaren. Det ska också finnas plats för den anställda att kvittera med sin namnteckning.

Entré- och medlemsavgifter

Entréavgifter till idrottsevenemang är skattepliktiga förmåner om arbetsgivaren betalar dem.

Skatteverket anser vidare att om arbetsgivaren betalar en anställds medlemsavgift i en idrottsförening eller liknande uppkommer en skattepliktig förmån för den anställda.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2023:19)om vissa förmåner för beskattningsåret 2024 [1]

Domar & beslut

 • HFD 2015 ref. 1 [1]
 • HFD 2019 ref. 33 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

 • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1]

Ställningstaganden

 • Medlemsavgift – skattefri motionsförmån? [1]
 • Motion och annan friskvård i olika former [1]
 • Motion och annan friskvård med användning av checkar [1]
 • Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster [1] [2] [3]
 • Solarium utgör inte skattefri friskvård [1]
 • Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag? [1]