Nivån på delvis befrielse i det enskilda fallet

I skatteförfarandelagen finns det inte några fasta nivåer för delvis befrielse. Tidigare kunde Skatteverket delvis befria ned till de fasta nivåerna ett halvt eller en fjärdedels skattetillägg. Regeringen ansåg att de fasta nivåerna krävdes för att möjliggöra en likformig tillämpning av bestämmelserna och för att upprätthålla kravet på förutsebarhet. Dessutom ansågs det inte åligga skattemyndigheterna att utöva den typ av straffmätning som det skulle bli frågan om ifall fasta nivåer inte infördes (prop. 2002/03:106 s. 149).

När skatteförfarandelagen infördes togs de fasta nivåerna bort. Syftet med detta var att göra det möjligt för Skatteverket att i större omfattning än tidigare anpassa (nyansera) skattetillägget efter förutsättningarna i det enskilda fallet. För att inte riskera att nyanseringen drivs så långt att det resulterar i en bristande enhetlighet i praxis uttalas i förarbetena till Skatteförförandelagen att en befrielse ned till hälften eller en fjärdedel i de allra flesta fall innebär en rimlig nyansering. Om nedsättning till dessa nivåer inte ger ett rimligt resultat ska det vara möjligt att sätta ned skattetillägget på annat sätt (prop. 2010/11:165 s. 477).

Halv befrielse eller befrielse till en fjärdedels skattetillägg

Skatteverket ska i första hand befria ned till ett halvt skattetillägg. Om ett halvt skattetillägg inte står i rimlig proportion till felet eller passiviteten kan Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg.

Lägre än en fjärdedels skattetillägg

Vid mycket höga skattetillägg kan det i vissa fall vara befogat att sätta ned skattetillägget till en lägre nivå än en fjärdedel. Att ett skattetillägg är mycket högt utgör dock inte ensamt en grund för att delvis befria från skattetillägget. Hänsyn måste bl.a. tas till vilken typ av fel det är fråga om (prop. 2010/11:165 s. 477).

Exempel: skattetillägg på 50 miljoner

Om ett fullt skattetillägg uppgår till 50 miljoner kronor resulterar en nedsättning till en fjärdedel ett skattetillägg på 12,5 miljoner kronor. Även detta belopp kan, beroende på övriga omständigheter, vara oproportionellt och det kan därför bli aktuellt med ytterligare nedsättning (prop. 2010/11:165 s. 477).

Befrielse till annan nivå eller till ett fast belopp

Ett skattetillägg kan även, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, sättas ned till en annan kvotdel än hälften eller en fjärdedel eller till ett fast belopp.

Exempel på sådana situationer framgår av Skatteverkets ställningstaganden om delvis befrielse när ändringen medför en avdragsrätt och skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen [1]
  • Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt [1]

Referenser inom skattetillägg