Skatteverket får besluta om befrielse från skatteavdrag vid vissa internationella förhållanden.

Överenskommelse med annan stat saknas

Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete som utförts i Sverige om ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och någon överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen ska beskattas om att skatteavdrag ska göras i Sverige (10 kap. 9 § 1 SFL).

Det kan exempelvis inträffa när ersättning för arbete utfört i Sverige betalas ut till en utländsk juridisk person som saknar F-skatt. Eftersom den som utfört arbetet saknar F-skatt är huvudregeln att skatteavdrag ska göras. Om företaget saknar fast driftställe i Sverige och därmed inte är skattskyldigt för inkomsten här kan Skatteverket besluta om befrielse från skatteavdrag.

Avsevärda besvär för utbetalaren

Skatteverket får också besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete om skatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldigas inkomst- eller anställningsförhållanden eller av andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren (10 kap. 9 § 2 SFL).

Ett exempel på sådant särskilt skäl är när den utbetalade ersättningen omfattar både arbete och material och det skulle medföra avsevärda besvär för arbetsgivaren att särskilja ersättningen för arbetet. Detta gäller särskilt om ersättningen för arbetet kan antas vara en mindre del av hela ersättningen. Kostnader för material och dylikt ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag (prop. 1996/97:100 s. 547).

Internationella vägtransporter

Skatteverket anser att den som betalar ut ersättning för internationell vägtransport till eller från Sverige till en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige kan låta bli att göra skatteavdrag på utbetalad ersättning för arbete. Det gäller i de fall den internationella vägtransporten uteslutande avser bilateral transport, inklusive lastning och lossning, eller transittransport. Det skulle i de här fallen medföra avsevärda besvär för utbetalaren och betalningsmottagaren att räkna fram lönekostnaden för chauffören för den tiden fordonet framförts i Sverige eller den tid lasten lastats eller lossats. Den utländska juridiska personen får normalt inte ett fast driftställe i Sverige på grund av denna verksamhet och kommer därför inte heller att beskattas i Sverige. Ovanstående gäller även om den utländska transportören saknar godkännande för F-skatt eller beslut om befrielse från skatteavdrag.

Överenskommelse med annan stat finns

Skatteverket får vidare besluta att skatteavdrag inte ska göras från ersättning för arbete till en mottagare som är obegränsat skattskyldig i Sverige men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för att undvika att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller är bosatt i en sådan annan stat men utför arbete i Sverige. Detta gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten (10 kap. 10 § första och andra stycket SFL).

Det kan avse en här bosatt arbetstagare som utför arbete i en annan stat eller en arbetstagare bosatt i annan stat som omfattas av överenskommelsen men som utför arbete här i landet. Förutsättningen för befrielse är att avdrag för preliminär skatt görs i den andra staten.

Om det skulle råda tvist om i vilken stat den preliminära skatten ska tas ut kan Skatteverket träffa överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten tas ut där. I sådant fall kan också verket fatta beslut om att skatteavdrag inte ska göras i Sverige (10 kap. 10  § tredje stycket SFL).

Ett exempel på en överenskommelse med en annan stat är överenskommelsen om uppbörd och överföring av skatt mellan de nordiska länderna (trekkavtalet).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]

Ställningstaganden

  • Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person [1]