Skatteverket stämmer av skattekontot med anledning av olika händelser på skattekontot. I vissa fall skickas kontoutdrag eller saldobesked ut.

Vad innebär en skattekontoavstämning?

Avstämning av ett skattekonto innebär att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som debiterats, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett aktuellt saldo.

Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL). Månadsavstämningen görs första helgen varje månad.

Om skattekontoinnehavaren t.ex. begär en utbetalning från skattekontot sker automatiskt en avstämning av skattekontot. Denna extra avstämning kontrollerar endast att det finns ett utbetalningsbart överskott. Vid en sådan avstämning tillgodoförs inte ränta.

Kontoutdrag skickas till kontohavaren

Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning som kontoutdrag ska skickas ut (14 kap. 1 § SFF). Efter det att Skatteverket har stämt av skattekontot skickas ett kontoutdrag ut till kontohavaren i följande fall (SKVFS 2018:4):

 • hen får en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav
 • hens slutliga skatt bokförs på skattekontot
 • hen får pengar utbetalda vid en månadsavstämning
 • en skuld överlämnas för indrivning till Kronofogden eller om andra överföringar har skett mellan Kronofogden och skattekontot
 • hen inte har fått något kontoutdrag under de närmast föregående 18 månaderna och det finns ett överskott eller underskott på kontot som överstiger 99 kronor.

Skatteverket har ett fastställt formulär för kontoutdrag, och kontoutdraget innehåller förutom identifikationsuppgifter uppgifter om avstämningsperiodens

 • tidsperiod
 • ingående saldo vid periodens början
 • registreringar (krediteringar och debiteringar) på skattekontot
 • påförda kostnadsränta och tillgodoförda intäktsränta samt uppgifter om korrigering av tidigare påförda eller tillgodoförda räntor
 • belopp som har överlämnats till Kronofogden för indrivning (även ingående saldo av tidigare överlämnad skattekontoskuld)
 • krediteringar och debiteringar som avser skulder som tidigare överlämnats till Kronofogden för indrivning
 • utgående saldo.

Saldobeskedet visar ställningen på skattekontot vid en exakt tidsangivelse

Ett saldobesked visar den aktuella ställningen på skattekontot vid tidpunkten för beställningen av saldobeskedet. Ett saldobesked kan beställas för att få reda på om skattekontot visar överskott eller underskott, om en gjord inbetalning krediterat kontot eller annat som kan vara av intresse för kontohavaren. Ett saldobesked skickas ut vid beslut om höjd eller sänkt slutlig skatt. Saldobeskedet innehåller uppgifter om

 • transaktioner som registrerats på skattekontot efter det att det senaste kontoutdraget togs ut
 • registrerade transaktioner som ännu inte förfallit till betalning
 • utbetalningsspärrar som registrerats på kontohavarens begäran.

Skattekontots saldo finns på Mina sidor

På Skatteverkets hemsida, under E-tjänsten Mina sidor, kan skattebetalaren se ställningen på sitt skattekonto m.m.

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige; [1]

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]