När det gäller beskattning av kapitalinkomst gäller i vissa situationer ett förenklat förfarande som innebär att kommunikation kan underlåtas.

För beskattning av kapitalinkomst finns i skatteförfarandelagen en bestämmelse om förenklat förfarande (40 kap. 4 § SFL). Bestämmelsen innebär att beslut om slutlig skatt får fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i inkomstslaget kapital utan att kontrolluppgiften har kommunicerats med den som ärendet gäller. Förutsättningen för detta är att det kan antas att den som ärendet gäller inte är deklarationsskyldig.

Fysiska personer som enbart har haft intäkter i form av ränta, utdelning eller schablonintäkt för vilka kontrolluppgift ska lämnas, är inte skyldiga att lämna inkomstdeklaration (30 kap. 1 § SFL). Detsamma gäller för dödsbon (30 kap. 3 § SFL). Motivet för detta undantag är att den enhetliga skattesatsen på 30 procent och systemet med skatteavdrag gör att rätt inkomstskatt betalas helt automatiskt (prop. 2010/11:165 s. 868).

Bestämmelsen gör det möjligt för Skatteverket att besluta om slutlig skatt utan att den som ärendet gäller har blivit underrättad om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]