En skattskyldig som sålt tillgångar men inte hinner få hela köpeskillingen innan skatten ska betalas kan under vissa förutsättningar få anstånd med betalning av skatten.

När egendom har sålts

Skatteverket ska medge anstånd med betalning av slutlig skatt som hör ihop med beskattning av ersättning för såld egendom om det finns särskilda skäl och något av kriterierna i 63 kap 11 § första stycket SFL är uppfyllda:

  • Ersättningen för den sålda egendomen ska betalas under minst tre år.
  • Det är tveksamt om försäljningen ska bestå.

Vilken slags egendom kan det handla om?

Det kan handla om exempelvis fastigheter, bostadsrätter, närings­verk­samhet, aktier eller andelar i handelsbolag.

Betalning mottas under minst tre år

Syftet med bestämmelsen är att ge anstånd med betalning när en person har betalningsproblem som beror på att beskattning av en försäljning sker innan personen fått betalt. För att undvika sådana betalningsproblem kan den betalningsskyldiga få uppskov med att betala skatten till dess full betalning skett.

Möjligheten att bevilja anstånd enligt denna bestämmelse är inte reglerad i detalj utan det ankommer i stor utsträckning på Skatteverket att bestämma när anstånd ska medges (prop. 1996/97:100 s. 612–613).

Hur länge kan Skatteverket medge anstånd när betalningen fördelas på tre år eller mer?

Skatteverket får medge anstånd längst till två år räknat från den tidpunkt då den skattskyldiga skulle ha betalat skatten (63 kap. 11 § andra stycket första meningen SFL). Enligt förarbetena borde en rimlig anståndstid normalt inte vara mer än ett år (prop. 1996/97:100 s. 434).

Tiden beror på hur betalningarna fördelar sig under betalningstiden och hur stort belopp som har betalats ut då skatten förfaller till betalning.

När det är tveksamt om försäljningen kommer att bestå

Förarbetena anger att det anses finnas särskilda skäl att medge anstånd när det är osäkert om försäljningen kommer att bestå och anståndet beviljas då för den del av skatten som med minst ett halvt prisbasbelopp överstiger sådan del av köpeskillingen som blivit tillgänglig för lyftning före avyttringsårets utgång (prop. 1996/97:100 s. 613).

Exempel: försäljning av privatbostad

Försäljning av privatbostad – det är osäkert om köpet består på grund av en pågående tvist.

Försäljning av privatbostad

Skattepliktig vinst

300 000 kr

Skatt

66 000 kr

Köpeskilling tillgänglig för lyftning före beskattningsårets utgång

30 000 kr

Ett halvt prisbasbelopp

28 650 kr (beskattningsår 2024)

Beräkning av anståndsbelopp

Skatt

66 000 kr

Köpeskilling tillgänglig för lyftning före beskattningsårets utgång

- 30 000 kr

Ett halvt prisbasbelopp

- 28 650 kr

Anstånd beviljas med

7 350 kr

Hur länge kan Skatteverket medge anstånd om det är tveksamt om försäljningen ska bestå?

I dessa fall får anståndstiden inte heller beviljas för längre tid än två år, dock längst till tre månader efter det att det blev klart att försäljningen kommer att bestå (63 kap. 11 § andra stycket SFL). Om det handlar om ett omprövningsärende eller ett överklagat ärende kan ett ändringsanstånd komma ifråga.

Vad innebär särskilda skäl?

Särskilda skäl kan finnas när skatten till följd av försäljningsvinsten blir särskilt hög. Först om den slutliga skatten blivit mer än dubbelt så stor som medeltalet av den genomsnittliga slutliga skatten för jämförbara beskattningsår bör anstånd kunna komma i fråga.

Skatteutfallet för tidigare år bör dock beaktas om detta skulle leda till ett mer rättvisande resultat. Det finns inte särskilda skäl att medge anstånd om skatten redan är betald.

Det kan också finnas särskilda skäl om den skattskyldiga inte har hunnit få betalning motsvarande skattebeloppet då skatten förfaller till betalning (prop. 2010/11:165 s. 1040).

Om den skattskyldiga fått betalt med ett belopp som motsvarar en andel av kapitalskatten innan skatten förfaller till betalning bör Skatteverket inte medge anstånd med den andelen.

Anstånd bör bara undantagsvis medges om det i absoluta tal eller i förhållande till den slutliga skatten för året endast är ett mindre skattebelopp som ska betalas. Om så är fallet bör det inte anses finnas särskilda skäl för anstånd (prop. 1996/97:100 s 435).

Exempel: när säljaren kan förväntas få pengar i tid

Noor säljer sin fastighet för 5 000 000 kr i köpeskilling den 15 januari år 4 (beskattningsåret). Skatten på vinsten blir 720 000 kr. Hon får ”underskott av slutlig skatt” med 830 000 kr. Skatten förfaller till betalning den 12 mars år 6. Noors slutliga skatt har varit:

Slutlig skatt

Beskattningsår

110 000 kr

1

110 000 kr

2

120 000 kr

3

Hennes slutliga skatt för beskattningsår 4, 830 000 kr, är med anledning av försäljningen mer än dubbelt så stor som genomsnittet för de tidigare tre åren, 113 333 kr.

Enligt köpekontraktet ska kontant betalning ske med

Belopp

Förfallodag

2 000 000 kr

20 januari år 4

2 000 000 kr

20 januari år 5

1 000 000 kr

20 januari år 6

Noor bör inte beviljas anstånd. Även om skatten är hög så har hon fått betalt, med 4 000 000 kr, i sådan tid att hon kan förväntas ha medel i sådan tid att hon kan förväntas betala skatten när den förfaller till betalning den 12 mars år 6.

Exempel: anstånd eller inte kan bero på hur säljaren får betalt

Ali säljer sin fastighet för 5 000 000 kr den 15 december år 4 (beskattningsåret). Skatten på vinsten blir 720 000 kr. Ali får ”underskott av slutlig skatt” med 830 000 kr. Skatten förfaller till betalning den 12 mars år 6. Alis slutliga skatt har varit

Slutlig skatt

Beskattningsår

110 000 kr

1

110 000 kr

2

120 000 kr

3

Hans slutliga skatt för beskattningsår 4 är på grund av försäljningen mer än dubbelt så stor som genomsnittet för de tidigare tre åren.

Enligt köpeavtalet ska betalning ske med

Belopp

Förfallodag

1 000 000 kr

20 december år 4

2 000 000 kr

20 december år 5

2 000 000 kr

20 december år 6

Ali har innan skatten förfallit till betalning fått mer köpeskilling än vad som motsvarar skatten. Om han har fått belopp motsvarande skatten kontant bör han inte få anstånd. Om däremot de första likviderna eller en stor del av dem består i att köparen övertar lånen på fastigheten bör han kunna få anstånd under ett år.

Exempel: när försäljningen betalas under mer än tre år

Lisa säljer sin fastighet för 5 000 000 kr den 15 decem­ber år 4 (beskattningsåret). Skatten på försäljningen blir 720 000 kr. Lisa får ”underskott av slutlig skatt” med 830 000 kr. Skatten förfaller till betal­ning den 12 mars år 6.

Lisas slutliga skatt har varit

Slutlig skatt

Beskattningsår

110 000 kr

1

110 000 kr

2

120 000 kr

3

830 000 kr

4

Hennes slutliga skatt för beskattningsår 4, 830 000 kr, är med anledning av försäljningen mer än dubbelt så stor som genomsnittet för de tidigare tre åren, 113 333 kr.

Enligt köpeavtalet ska kontant betalning ske med

Belopp

Förfallodag

300 000 kr

20 december år 4

300 000 kr

20 december år 5

500 000 kr

20 december år 6

500 000 kr

20 december år 7

500 000 kr

20 december år 8

500 000 kr

20 december år 9

500 000 kr

20 december år 10

500 000 kr

20 december år 11

700 000 kr

20 december år 12

700 000 kr

20 december år 13

Lisa bör därför kunna beviljas an­stånd eftersom hon inte fått betalt för fastighets­försäljningen motsvarande hela kapitalskatten på försäljningen innan skatten för beskattningsår 4 förfaller till betalning 12 mars år 6. Hon kan dock bara beviljas anstånd med 120 000 kr (720 000 - 300 000 - 300 000). Om den skattskyldiga fått betalning motsvarande en del av kapitalskatten innan den ska betalas ska anstånd nämligen inte medges med belopp motsvarande denna betalning. Lisa kan beviljas anstånd t.o.m. den 20 december år 6, d.v.s. fram till dess hon fått ytterligare 500 000 kr i betalning för försäljningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1]
  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1] [2]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]