Den som har trängselskatt och tilläggsavgift att betala kan i vissa fall få anstånd med inbetalningen.

Vilka regler gäller för anstånd med trängselskatt?

Vid begäran om anstånd med betalning ska bestämmelserna i 63 kap. 2, 4–7 och 23 §§, 65 kap. 4 § första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6 SFL tillämpas. Med skattetillägg avses tilläggsavgift (17 § LTS).

Fr.o.m. den 1 juli 2022 gäller att när en EETS-väganvändare har träffat avtal med en EETS-betalningsförmedlare är betalningsförmedlaren betalningsskyldig för skatten. Det är därför i de fallen betalningsförmedlaren som kan ansöka om anstånd med betalningen (prop. 2021/22:118 s. 60).

När ska anstånd beviljas?

Skatteverket ska, efter ansökan, bevilja anstånd med inbetalning av trängselskatt om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas, s.k. ändringsanstånd (63 kap. 4 § SFL). Anstånd för att undvika betydande skada enligt 63 kap. 5 § SFL är inte aktuellt när det gäller trängselskatt då det inte kan anses röra sig om några betydande belopp.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå en betalningsuppgörelse med borgenärerna genom en skulduppgörelse i en rekonstruktionsplan (eller ett offentligt ackord om en företagsrekonstruktion har inletts före den 1 augusti 2022). En situation där anstånd med betalning av trängselskatt kan medges är om den skattskyldiga kommer att bli befriad från skatten på grund av en betalningsuppgörelse (jämför förhållandena vid anstånd enligt 63 kap. 4 § SFL, där tveksamheten kan bero på att det kommer att ske en skuldbefrielse). För att Skatteverket ska ge anstånd krävs i princip att frågan om eftergift har initierats, d.v.s. det behöver finnas en begäran om ackord, en begäran om planförhandling eller nedsättning av fordran att ta ställning till. Vid ärenden om företagsrekonstruktion kan det dröja innan en begäran om planförhandling ges in till rätten.

Hur länge kan Skatteverket ge anstånd med inbetalning av trängselskatt?

Anståndstiden för ändringsanstånd får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet (63 kap. 6 § SFL).

Anstånd med tilläggsavgift

Bestämmelserna i 63 kap. 7 § SFL som avser anstånd med inbetalning av skattetillägg och kontrollavgift gäller även för tilläggsavgift.

Anstånd till fördel för det allmänna

Skatteverket får medge anstånd med betalning av trängselskatt eller tilläggsavgift om det kan antas vara till fördel för det allmänna s.k. borgenärsanstånd eller handläggningsanstånd (63 kap. 23 § SFL).

Kostnadsränta vid anstånd

Bestämmelserna om kostnadsränta vid anstånd i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § SFL tillämpas för anstånd med betalning av trängselskatt (17 § LTS). Detta innebär att ränta ska betalas på beloppet för den trängselskatt som ska betalas efter anståndstidens utgång.

Kostnadsräntan beräknas fr.o.m. dagen efter trängselskattens ursprungliga förfallodag t.o.m. den dag då betalning senast ska ske med anledning av anståndsbeslutet. Kostnadsräntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 4 § första stycket SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem [1]