Om fordonsskatt inte betalas i rätt tid får ett fordon inte användas innan skatten blir betald. Undantag från användningsförbud ska medges för ett visst fordon om det finns särskilda skäl.

Fordon med obetald fordonsskatt får inte användas

Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt VSL. Användningsförbudet gäller till dess skatten har betalats. (6 kap. 1 § första stycket VSL)

Från denna huvudregel finns några undantag. Fordon får ändå användas om det är fråga om

  1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,
  2. skatt som en tidgare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 4 kap. 6 § VSL eller avser ytterligare skatt som beslutats efter ägarebytet, eller
  3. skatt för vilken anstånd med betalningen gäller (6 kap. 1 § andra stycket VSL).

Dessutom får ett fordon som sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, användas av den nya ägaren även om fordonsskatt, som en tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för (6 kap. 2 § VSL).

Särskilda skäl för undantag från användningsförbud

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att ett visst fordon får användas trots att ett användningsförbud gäller för fordonet (6 kap. 1 § tredje stycket VSL).

Företagsrekonstruktion och ackord

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett fordon från användningsförbud när ett beslut om företagsrekonstruktion eller ackord har fattats. Detta förutsatt att fordonet behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet. Det krävs även att den obetalda fordonsskatten som gett upphov till användningsförbudet omfattas av företagsrekonstruktionen eller ackordet. Det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud under den tid företagsrekonstruktionen pågår eller till dess skulden enligt en fastställd rekonstruktionsplan har betalats av. I fråga om ackord finns det särskilda skäl för undantag från användningsförbud fram till dess ackordet fullföljs eller till dess beslutet om ackord upphävs eller förfaller.

Skuldsanering och F-skuldsanering

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett fordon från användningsförbud när ett beslut om inledande av skuldsanering eller F-skuldsanering har fattats. Detta förutsatt att den obetalda fordonsskatt som lett till användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen och att fordonsägaren behöver använda fordonet för att få intäkter till att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud så länge betalningsplanen löper eller till dess förfarandet avslutas genom att beslut fattas om att skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen ska upphävas.

Ägarbyte är inte ett särskilt skäl

Det anses inte vara särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud enbart därför att en ny ägare inte känt till att det fordon hen har köpt har användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt. Detta gäller oavsett skatteskuldens storlek och oberoende av förhållandena kring försäljningen i övrigt. Se dock fordon som sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo.

Återtagande vid leasing är inte ett särskilt skäl

När det gäller det generella undantaget från användningsförbud i 6 kap. 2 § VSL så anses det inte som försäljning om ett fordon som sålts på avbetalning med förbehåll om äganderätt återtas av säljaren eller om ett leasat fordon återgår till uthyraren. Dessa omständigheter anses inte heller vara särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud (jmf. prop. 1985/86:92 s. 31).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord, fordonsskatt [1]
  • Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och F-skuldsanering, fordonsskatt [1]