Skatteverket utfärdar intyg om att stoft efter en avliden person får gravsättas eller kremeras. Skatteverket bevakar även att stoftet efter en avliden person har gravsatts eller kremerats senast en månad efter dödsfallet. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med gravsättning eller kremering.

Vad innebär gravsättning och kremering?

Gravsättning betyder att

 • stoftet eller askan efter en avliden person placeras inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser, eller
 • askan efter en avliden person strös ut i en minneslund eller på någon annan plats än en begravningsplats (1 kap 1 § BegrL).

Kremering betyder att stoftet efter en avliden person förbränns (1 kap. 1 § BegrL).

Intyg för gravsättning eller kremering

Skatteverket utfärdar efter begäran intyg om att stoft efter en avliden person och ett dödfött barn som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan får gravsättas eller kremeras. Intyget utfärdas först när dödbeviset har kommit in till Skatteverket och dödsfallet har registrerats i folkbokföringen (4 kap. 7 § första stycket BegrL). Intyg för gravsättning eller kremering utfärdas på en särskild blankett som har fastställts av Skatteverket (22 § BegrF).

För ett dödfött barn som avlidit före utgången av tjugoandra havandeskapsveckan behövs inget intyg för gravsättning eller kremering. Huvudmannen för begravningsverksamheten ska bereda en allmän begravningsplats om den födande föräldern begär det och ett läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen (2 kap. 3 § BegrL).

Stoftet efter en avliden får inte gravsättas utan att intyg för gravsättning eller kremering har lämnats till den som förvaltar begravningsplatsen. Det samma gäller för kremering och då ska intyget ha lämnats till innehavaren för krematoriet. (5 kap. 9 § första stycket BegrL).

Förutsättningar för att utfärda intyg för gravsättning eller kremering

Skatteverket får enligt 4 kap 7 § BegrL bara utfärda intyg för gravsättning eller kremering om:

 • det inte är känt att medling pågår eller har pågått mellan de efterlevande om gravsättning eller kremering enligt 5 kap 3 § BegrL och

 • Polismyndigheten har meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering i fall som avses i 4 kap. 4 och 6 §§ BegrL.

Medling vid tvist om gravsättning eller kremering

Om de efterlevande inte kan enas om gravsättning eller kremering av den avlidne ska huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna (5 kap. 3 § första stycket BegrL). Huvudmannen ska genast meddela Skatteverket när medling har begärts (24 § första stycket BegrF). Om enighet inte kan nås genom medling ska huvudmannen hänskjuta tvisten till länsstyrelsen (5 kap. 3 § andra stycket BegrL).

Om det är känt för Skatteverket att det pågår eller har pågått medling om gravsättning eller kremering enligt 5 kap. 3 § BegrL får intyg för gravsättning eller kremering inte utfärdas förrän tvisten är slutligt löst (4 kap. 7 § tredje stycket BegrL). I dessa fall kan Skatteverket medge anstånd med gravsättning eller kremering.

Huvudmannen för begravningsverksamheten ska meddela Skatteverket när enighet har nåtts mellan parterna eller när ett lagakraftvunnet beslut i frågan har meddelats av länsstyrelsen eller av allmän förvaltningsdomstol (25-26 §§ BegrF5 kap 3 och 4 §§ samt 11 kap. 7 § BegrL).

Polismyndighetens måste meddela tillstånd till gravsättning eller kremering

Innan Skatteverket får utfärda intyg om gravsättning eller kremering ska Polismyndigheten meddela tillstånd till utfärdandet i följande fall:

 • när det funnits skäl för rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. och utredningen är klar (4 kap. 4 § BegrL), och
 • när stoftet efter en person som avlidit utomlands har förts in till Sverige för gravsättning eller kremering, ska den som ordnar med gravsättningen begära tillstånd av Polismyndigheten (4 kap. 6 § BegrL).

Gravsättning eller kremering ska ske senast inom en månad

Stoftet efter en avliden person och ett dödfött barn som avlidit efter tjugoandra havandeskapsveckan ska som huvudregel gravsättas eller kremeras snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet (5 kap. 10 § första stycket BegrL).

När stoftet efter en avliden person har gravsatts på en begravningsplats i Sverige eller kremerats ska den som förvaltar begravningsplatsen eller den som innehar krematoriet genast meddela det till Skatteverket (27 § första stycket BegrF).Den som innehar krematoriet ska till meddelandet bifoga ett utdrag ur kremationsjournalen (27 § första och andra stycket BegrF).

Anstånd med gravsättning eller kremering

Skatteverket får efter ansökan medge anstånd med gravsättning eller kremering av stoft. Anstånd får bara medges om det finns särskilda skäl (5 kap. 10 § andra stycket BegrL).

Skatteverket får medge anstånd (prop. 2011/12:51 s.23):

 • om de efterlevande inte är överens (tvistar) om gravsättning eller kremering och medling pågår eller kommer att inledas,
 • tvisten mellan de anhöriga prövas av länsstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol,
 • om en anhörig på grund av sjukdom inte kan ordna med gravsättningen i tid och det saknas andra anhöriga som kan ordna med det, eller
 • den avlidna har donerat sin kropp för forskningsändamål.

Enligt Skatteverkets bedömning kan även anstånd medges om:

 • frågan om gravsättning eller kremering lämnats över till kommunen,
 • samtidigt avlidna familjemedlemmar ska gravsättas vid gemensam förrättning, eller
 • en polisundersökning har inletts beträffande den avlidna,

Skatteverket medger däremot inte anstånd med gravsättning eller kremering om (prop. 2011/12:51 s. 23):

 • det finns särskilda önskemål om präst eller lokal för begravningsceremonin, eller
 • någon anhörig eller närstående är förhindrad att delta på begravningen.

En ansökan om anstånd kan göras skriftligen eller muntligen av den avlidna personens anhöriga eller av någon annan som ordnar med begravningen. Skatteverket kan också på eget initiativ ta upp frågan om anstånd om det finns skäl för det.

Skatteverkets beslut om att medge eller avslå en ansökan om anstånd med gravsättning eller kremering skickas till den som har ansökt. Ett anstånd kan förlängas efter en ansökan eller om det annars finns skäl för det.

Underrättelse till kommunen när gravsättning eller kremering inte har skett.

Om stoftet efter en avliden inte har gravsatts eller kremerats inom en månad från dödsfallet, och anstånd inte har medgivits, ska Skatteverket undersöka varför det inte har skett (5 kap. 10 § tredje stycket BegrL).

Skatteverket ska vid behov underrätta den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige ska Skatteverket skicka en underrättelse till den kommun där dödsfallet inträffade. Det är sedan kommunen som får ansvaret för att ordna med gravsättning eller kremering (5 kap. 2 § första stycket och 10 § tredje stycket BegrL).

Gravsättning av aska

Askan efter en avliden person som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Huvudmannen för begravningsverksamheten eller innehavaren av krematoriet som förvarar askan får dock medge anstånd med gravsättning av aska, om det finns särskilda skäl för det (5 kap. 11 § BegrL).

När askan efter en avliden person har gravsatts på en begravningsplats i Sverige ska den som förvaltar begravningsplatsen genast meddela det till Skatteverket (27 § första stycket BegrF).

Skatteverket har inte någon skyldighet att bevaka att askan blir gravsatt inom ett år från kremeringen. Huvudmannen för begravningsverksamheten eller innehavaren av krematoriet som förvarar askan får låta gravsätta den om tidsfristen har gått ut. (5 kap. 12 § BegrL).

Tillstånd att gravsätta aska på annan plats och delning av aska

Askan efter en avliden person får strös ut på någon annan plats än en begravningsplats eller delas, om länsstyrelsen ger tillstånd till det (30 och 31 §§ BegrF).Ansökan om tillstånd till länsstyrelsen ska göras av den som ordnar med gravsättningen (32 § BegrF).

Den som har fått tillstånd av länsstyrelsen att gravsätta aska på någon annan plats än en begravningsplats eller delning av aska ska, efter gravsättningen, lämna ett intyg om att det har skett till länsstyrelsen (34 § BegrF). Länsstyrelsen ska därefter genast meddela Skatteverket att gravsättningen har skett (35 § BegrF).

Införsel av stoft eller aska till Sverige

När stoftet eller askan efter en person som avlidit utomlands har förts in till Sverige, ska den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla införseln till Skatteverket (4 kap. 1 § BegrL).

Det krävs även tillstånd av Polismyndigheten för gravsättning eller kremering av stoftet (4 kap. 6 § BegrL).

Passersedel när stoft ska föras ut ur Sverige

När stoftet efter en person som avlidit i Sverige ska föras ut ur landet ska en passersedel följa med stoftet under transporten. Det är Skatteverket som utfärdar passersedeln (36 § BegrF).

Skatteverket får bara utfärda passersedel (37 § första stycket BegrF) om:

 • förutsättningarna för att utfärda ett intyg för gravsättning eller kremering är uppfyllda, och.
 • det finns ett intyg från en begravningsentreprenör som visar att kistan inte innehåller något annat än stoftet och sådana personliga tillhörigheter som ska gravsättas eller kremeras tillsammans med stoftet. Det ska också framgå av intyget från begravningsentreprenören att föreskrifterna i 40, 41 och 43 §§ BegrF är uppfyllda.

Kravet på intyg från begravningsentreprenören gäller dock inte vid utförsel av stoft till Danmark, Finland, Island eller Norge (37 § andra stycket BegrF).

När stoftet har förts ut ur Sverige ska den som ordnar med transporten av stoftet underrätta Skatteverket om detta genom intygande på en kopia av passersedeln. Intygandet ska ha kommit in till Skatteverket inom två veckor från den dag då stoftet fördes ut (39 § BegrF).

Skatteverket registrerar inte när gravsättning eller kremering av stoft har skett i utlandet.

När aska ska föras ut ur Sverige

När askan efter en person som kremerats i Sverige ska föras ut ur landet, ska innehavaren av krematoriet utfärda ett utdrag ur den avlidnes kremationsjournal (44 § BegrF).

När askan har förts ut ur Sverige ska den som ordnar med transporten av askan intyga att detta har skett på utdraget ur kremationsjournalen och skicka tillbaka utdraget till krematoriet. Utdraget ska ha kommit till krematoriet inom två veckor från den dag askan fördes ut ur landet. Innehavaren av krematoriet ska därefter genast meddela Skatteverket att askan har förts ut ur landet (45 § BegrF).

Överklagande

Skatteverkets beslut om intyg för gravsättning eller kremering enligt 4 kap. 7 § BegrL eller anstånd med gravsättning eller kremering enligt 5 kap 10 § andra stycket BegrL får överklagas hos länsstyrelsen (11 kap. 6 § BegrL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2011/12:51 Några begravningsfrågor [1] [2]