Skatteverket ska registrera uppgifter om dödsfall i folkbokföringen när en person har avlidit i Sverige. Om den avlidna är eller varit folkbokförd i Sverige ska hen avregistreras från folkbokföringen. Skatteverket kan även avregistrera en person som avlidit i utlandet som avliden i folkbokföringen om hen är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Läs mer om dödförklaring av en försvunnen person och om när en person med samordningsnummer avlider. Dödsfallsintyg och Släktutredning beskrivs på www.skatteverket.se.

Dödsfall i Sverige

När en person har avlidit i Sverige ska Skatteverket, med stöd av ett dödsbevis, registrera dödsfallet i folkbokföringen. Det gäller även om den avlidna personen inte är eller varit folkbokförd i Sverige (1 § andra stycket FOL).

Om den avlidna personen är eller har varit folkbokförd i Sverige eller har dödförklarats enligt lagen (2005:130) om dödförklaring ska hen avregistreras från folkbokföringen (19 § FOL).

Dödsbevis

Bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken finns i Begravningslagen (33 § FOL).

När en person avlider i Sverige ska en läkare utan dröjsmål (försening) utfärda ett dödsbevis (4 kap. 2 § BegrL och 15 § BegrF). Läkaren ska även utfärda ett intyg om dödsorsaken som därefter skickas till Socialstyrelsen (4 kap 2 och 5 §§ BegrL samt 16 § BegrF).

Dödsbeviset ska utan dröjsmål (försening) lämnas till Skatteverket av den sjukvårdsinrättning där den avlidna vårdades eller fördes till i anslutning till dödsfallet. I andra fall ska dödsbeviset lämnas till Skatteverket av den läkare som utfärdat dödsbeviset (4 kap. 3 § BegrL).

Om det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. ska läkaren snarast möjligt anmäla dödsfallet och lämna dödsbeviset till Polismyndigheten. Polismyndigheten ska underrätta Skatteverket om dödsfallet. När den rättsmedicinska utredningen är klar ska Polismyndigheten skicka dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd till gravsättning eller kremering (4 kap. 4 § BegrL).

Uppgifter i dödsbevis

Ett dödsbevis ska enligt 13 § BegrF innehålla följande uppgifter:

 • den avlidnas namn och personnummer, samordningsnummer eller födelsetid,
 • uppgift om tid (dödsdatum) och plats för dödsfallet och
 • läkarens uttalande om det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen.

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall (4 kap. 8 § BegrL och 19 § BegrF). Föreskrifterna (HSLF-FS) publiceras på Socialstyrelsens hemsida.

Dödsdatum i dödsbeviset

Den läkare som utfärdar dödsbeviset ska enligt 13 § BegrF ange om tiden för dödsfallet (dödsdatumet) är säkert eller inte. Om dödsdatumet inte är säkert ska läkaren ange det datum när personen anträffades död. Det innebär att Skatteverket i vissa fall inte registrerar något fullständigt dödsdatum i folkbokföringen utan uppgift om år, månad och dag kan saknas.

Om ett dödsfall inträffar vid ett årsskifte och dödsåret inte är säkert ska den läkare som utfärdat dödsbeviset lämna kompletterande uppgifter om dödsåret.

Underrättelse om dödsfall i Sverige för brittiska och franska medborgare

När en brittisk medborgare har avlidit i Sverige och Skatteverket har registrerat dödsfallet med stöd av ett dödsbevis ska verket omedelbart skriftligen underrätta den brittiske konsuln om detta (4 § andra stycket kungörelsen [1952:644] angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul).

När en fransk medborgare har avlidit i Sverige och Skatteverket har registrerat dödsfallet med stöd av ett dödsbevis ska verket omedelbart skriftligen underrätta chefen för franska ambassadens konsulatavdelning i Stockholm (förordningen (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall m.m.).

Skatteverkets underrättelseskyldighet gäller även beträffande avlidna brittiska och franska medborgare som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Dödsfall i utlandet

Om en folkbokförd person har avlidit i utlandet ska hen, om beviskravet är uppfyllt, avregistreras från folkbokföringen som avliden (19 § FOL). Detsamma gäller om den avlidna redan är avregistrerad från folkbokföringen som utflyttad från Sverige (20 § FOL) eller som försvunnen (21 § FOL).

En svensk beskickning (ambassad eller konsulat) ska underrätta Skatteverket när de får kännedom om att en person som är eller varit folkbokförd i Sverige har avlidit i utandet (32 c § FOL).

Pensionsmyndigheten har ett elektroniskt utbyte av person- och socialförsäkringsuppgifter med vissa länder inom EU och ESS-området. När Pensionsmyndigheten får information om ett dödsfall för en person som varit folkbokförd och är avregistrerad som utflyttad från Sverige skickas informationen vidare till Skatteverket.

Skatteverket kan också få uppgift om dödsfall i utlandet på annat sätt, ofta genom att anhöriga till den avlidna på eget initiativ meddelar verket om dödsfallet.

När Skatteverket har avregistrerat en folkbokförd person som avliden i folkbokföringen med stöd av en utländsk handling - utländsk dödsbevis eller motsvarande - ska verket skicka handlingen till Socialstyrelsen (18 § BegrF).

Beviskrav för registrering av dödsfall

När en person avlider i Sverige krävs att ett dödsbevis utfärdat av en läkare inges till Skatteverket för att dödsfallet ska registreras i folkbokföringen (4 kap. 2 § BegrL).

Om en person, som är eller har varit folkbokförd i Sverige, avlider i utlandet krävs att det av utredningen i ärendet klart framgår att personen har avlidit för att hen ska kunna avregistreras från folkbokföringen som avliden med stöd av 19 § FOL Det innebär att det är samma beviskrav som gäller i ärenden om ändring av registrerade identitetsuppgifter (HFD 2021 not 31).

Ändrat civilstånd och vårdnad efter dödsfall

När en avliden person är registrerad som gift i folkbokföringen upplöses äktenskapet när dödsfallet har registrerats i folkbokföringen och den efterlevande makens civilstånd ändras till änka eller änkling (1 kap. 5 § ÄktB).

Om makar har gemensam vårdnad om barn och den ena av dem avlider registreras den andra maken som ensam vårdnadshavare i folkbokföringen (6 kap. 9 § FB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • Högsta Förvaltningsdomstolen 2021-09-15, mål nr 918-20 [1]

Lagar & förordningar

 • Begravningsförordning (1990:1147) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Begravningslag (1990:1144) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m. [1]
 • Föräldrabalk (1949:381) [1]
 • Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul [1]
 • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]

Övrigt

 • Skatteverket.se [1]