Det överlåtande företaget beskattas inte för den ersättning som utgått vid en verksamhetsavyttring som uppfyller alla villkor för undantag från omedelbar beskattning.

Läs om det övertagande företagets skattemässiga situation.

Nytt: 2024-02-06

I årsutgåvan 2024 har uttrycken det säljande och det köpande företaget ersatts med det överlåtande och det övertagande företaget med anledning av att motsvarande ändringar gjorts i 38 kap. IL.

Ingen beskattning av det överlåtande företaget

Den ersättning som det överlåtande företaget får vid en verksamhetsavyttring som uppfyller villkoren för undantag från omedelbar beskattning i 38 kap. 6–8 §§ IL, ska inte tas upp till beskattning, utan det övertagande företaget träder i princip in i det överlåtande företagets skattemässiga situation (38 kap. 9–18 §§ IL).

Kapitaltillgångar som ingår i avyttringen

För kapitaltillgångar gäller att det överlåtande företaget inte ska ta upp någon kapitalvinst och inte heller får göra avdrag för någon kapitalförlust vid verksamhetsavyttringen (38 kap. 11 § IL). Kapitaltillgångar i näringsverksamhet definieras i 25 kap. 3 § IL.

När en näringsfastighet som är en kapitaltillgång eller en näringsbostadsrätt ingår i verksamhetsavyttringen, ska värdeminskningsavdrag och avdrag för förbättrande reparationer och underhåll m.m. inte återföras till beskattning hos det överlåtande företaget (38 kap. 12 § IL).

Andra tillgångar än kapitaltillgångar

För andra tillgångar än kapitaltillgångar, t.ex. lager och inventarier, gäller att det överlåtande företaget anses ha avyttrat tillgångarna för deras skattemässiga värden (38 kap. 10 § IL). Någon vinst eller förlust uppstår därmed inte hos det överlåtande företaget i samband med verksamhetsavyttringen.

Vad som avses med skattemässigt värde framgår av 2 kap. 31 § IL och 2 kap. 33 § IL.

När endast en del av inventarierna avyttras

Om endast en del av det överlåtande företagets totala innehav av inventarier och andra sådana tillgångar avyttras genom verksamhetsavyttringen, får man uppskatta det skattemässiga värdet. Här avses de tillgångar som omfattas av reglerna om värdeminskningsavdrag enligt 18 kap. IL. Av 38 kap. 10 § andra stycket IL framgår att ”en skälig del av hela det skattemässiga värdet” får tas upp som intäkt. Enligt förarbeten kan i sådana fall interna avskrivningsplaner komma till användning. I förarbetena anges även att det skattemässiga värdet av en tillgång kan uppskattas med ledning av anskaffningsvärdet, av tillämpade avskrivningssatser för olika beskattningsår och av tiden för innehavet av tillgången (prop. 1998/99:15 s. 290).

Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. för en fastighet som är en lagertillgång

När en fastighet som är en lagertillgång hos det överlåtande företaget ingår i en verksamhetsavyttring ska de värdeminskningsavdrag samt avdrag för reparation och underhåll som medgivits skattemässigt, men inte i bokföringen, återföras till beskattning hos det överlåtande företaget (jfr 38 kap. 12 § IL och 26 kap. 12 § IL). På det sättet förhindrar man att en del av anskaffningsvärdet dras av dubbelt, dels som anskaffningsvärde för lagertillgången, dels som skattemässigt avdrag som inte bokförts.

Fonder får föras över

Periodiseringsfonder och ersättningsfonder hos det överlåtande företaget ska övertas av det övertagande företaget – om både det överlåtande och det övertagande företaget begär det. Om fonderna övertas ska det övertagande företaget anses ha gjort avsättningarna till fonderna och fått avdragen för avsättningarna för de beskattningsår avdragen faktiskt hänför sig till (38 kap. 15 § IL).

Om verksamhetsavyttringen bara omfattar en del av det överlåtande företagets tillgångar, får högst en så stor andel av fonderna tas över som motsvaras av avyttringen, d.v.s. förhållandet mellan de skattemässiga värdena på avyttrade tillgångar och motsvarande värden på samtliga tillgångar hos det överlåtande företaget vid tidpunkten för verksamhetsavyttringen (38 kap. 15 § andra stycket IL).

Vad som avses med skattemässigt värde framgår av 2 kap. 31–33 §§ IL.

Reserveringar för framtida utgifter får föras över

Reserveringar för framtida utgifter får föras över, om det övertagande företaget tar över ansvaret för förpliktelserna som ligger till grund för reserveringarna hos det överlåtande företaget och de är hänförliga till den verksamhetsgren som avyttras. För att reserveringarna ska kunna tas över måste båda företagen begära det (38 kap. 16 § IL). Det blir då det övertagande företaget som ska återföra avdragen för framtida utgifter.

Rätten till avdrag för underskott, kvarstående kapitalförluster och negativa räntenetton får inte överlåtas

Det överlåtande företaget kan inte överlåta rätten till avdrag för underskott, kvarstående kapitalförluster och negativa räntenetton till det övertagande företaget (38 kap. 17 § IL).

Anskaffningsvärdet på de mottagna andelarna

De andelar som det överlåtande företaget får i ersättning ska anses anskaffade för nettovärdet av den avyttrade verksamheten eller verksamhetsgrenen. Med nettovärde menas skillnaden mellan de skattemässiga värdena på tillgångarna och de värden på skulderna och förpliktelserna som gäller vid beskattningen (38 kap. 13 § IL).

När man beräknar nettovärdet, d.v.s. anskaffningsvärdet för de mottagna andelarna ska, enligt Skatteverkets uppfattning, en periodiseringsfond eller en ersättningsfond inte ses som en skuld eller förpliktelse som ska minska nettovärdet. Detsamma gäller den latenta skatt som avser dessa fonder. Enligt vissa förarbetsuttalanden skulle en latent skatt på dessa fondavsättningar kunna ses som en förpliktelse, men Skatteverkets uppfattning är att uttalandena i förarbetena endast tar sikte på att den latenta skatten ska beaktas vid den generella bedömningen av om ersättningen är marknadsmässig enligt 38 kap. 2 § 2 IL (prop. 1998/1999:15 s. 291).

När övertagaren inte är skattskyldig i Sverige

När reglerna i 38 kap. IL om skattemässig kontinuitet och anskaffningsutgift för mottagna andelar inte blir tillämpliga eftersom övertagaren av näringsverksamheten eller verksamhetsgrenen inte är skattskyldig i Sverige, kommer transaktionen att följa allmänna regler för byten. Överlåtarens mottagna andelar anses därmed anskaffade för ett belopp som motsvarar den avyttrade verksamhetens marknadsvärde (RÅ 2002 ref. 101).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 101 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning [1] [2]