Ett företag får göra avdrag för nedskrivning av värdet på rätten till leverans av inventarier som företaget har köpt, men som ännu inte har levererats, s.k. kontraktsnedskrivning. Företaget får bara göra avdrag om inköpspriset för tillgångar av samma slag vid beskattningsårets utgång understiger det avtalade priset för tillgången. Det ska ha skett en faktisk prisnedgång. Avdraget får göras högst med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan inköpspriset vid beskattningsårets utgång och det avtalet priset (18 kap. 23 § IL).

Man får inte göra någon kontraktsnedskrivning för sådana immateriella rättigheter m.m. som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL.

När inventariet levereras ska anskaffningsvärdet minskas med avdraget för kontraktsnedskrivning (18 kap. 9 § IL). Läs mer om anskaffningsvärdet för levererade inventarier.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar