Marknadsprismetoden är den första av fem prismetoder som OECD förespråkar. Marknadsprismetoden kallas i OECD:s riktlinjer för comparable uncontrolled price method, eller CUP.

Marknadsprismetoden är att föredra om det finns en jämförbar transaktion (p. 2.15)

När man tillämpar marknadsprismetoden (comparable uncontrolled price method, CUP) jämför man priset på varor eller tjänster i en närstående transaktion med priset på varor eller tjänster i en jämförbar oberoende transaktion.

En oberoende transaktion är jämförbar med en närstående transaktion om ett av två följande villkor är uppfyllda:

  • Det finns inte någon skillnad mellan de jämförda transaktionerna som påtagligt skulle kunna påverka priset på en öppen marknad.
  • Tillräckligt säkra justeringar kan göras för att eliminera påtagliga effekter av sådana skillnader.

Om det är möjligt att hitta jämförbara oberoende transaktioner är marknadsprismetoden den mest direkta och tillförlitliga metoden för att tillämpa armlängdsprincipen. Detta innebär att om det går att tillämpa marknadsprismetoden är den metoden att föredra framför andra prismetoder.

Kan vara svårt att hitta tillräckligt jämförbara transaktioner (p. 2.16)

Det kan vara svårt att hitta en transaktion mellan oberoende företag som är tillräckligt jämförbar med en närstående transaktion att det inte finns några skillnader som har betydande påverkan på priset. En förhållandevis liten skillnad på t.ex. en vara som överförs kan ha en betydande effekt på priset, även om verksamheterna i det närstående och det oberoende företaget är så jämförbara att de medför samma totala rörelsemarginal. I sådana fall kan det vara lämpligt att göra justeringar.

Justeringar för att göra det möjligt att använda marknadsprismetoden (p. 2.17)

När man bedömer om en oberoende transaktion och en närstående transaktion är jämförbara räcker det inte att bara ta hänsyn till produkternas likhet för att se påverkan på priset. Om det finns skillnader mellan de närstående och de oberoende transaktionerna, eller mellan de företag som genomför transaktionerna, kan det vara svårt att bestämma tillräckligt säkra justeringar för att eliminera effekten som skillnaderna har på priset. Dessa svårigheter ska dock inte per automatik hindra en tillämpning av marknadsprismetoden. Praktiska överväganden kräver ett mer flexibelt tillvägagångssätt för att göra det möjligt att använda marknadsprismetoden och vid behov komplettera med en annan lämplig metod. Så långt det är möjligt bör man försöka justera informationen för att den ska kunna användas på ett lämpligt sätt vid tillämpning av marknadsprismetoden. I likhet med andra prismetoder påverkas marknadsprismetodens relativa tillförlitlighet av den grad av noggrannhet med vilka justeringar kan göras för att uppnå jämförbarhet.

Marknadsprismetoden kan vara särskilt lämplig för råvarutransaktioner (p. 2.18–2.22)

För råvarutransaktioner (commodities) mellan närstående parter kan marknadsprismetoden vara en särskilt lämplig metod. Med råvarutransaktioner menas i detta sammanhang fysiska produkter för vilka det ofta finns ett listpris som används mellan oberoende parter inom den aktuella branschen.

Listpriserna kan visa vad oberoende parter hade kommit överens om i jämförbara transaktioner och kan därför användas för att bestämma det armlängdsmässiga priset enligt marknadsprismetoden. Både företagen och skattemyndigheterna bör vara konsekventa när de använder sig av sådana priser.

När marknadsprismetoden används är det viktigt att transaktionerna verkligen är jämförbara och en särskilt viktig faktor när man ska använda listpriser vid prissättningen är vilken specifik tidpunkt, datum eller tidsperiod som dessa avser.

När marknadsprismetoden bör väljas (p. 2.24–2.26)

Marknadsprismetoden är särskilt tillförlitlig när det gäller försäljning av samma sorts varor. I riktlinjerna ges tre exempel som illustrerar det. Ett av exemplen handlar om ett oberoende företag som säljer kaffebönor från en viss region, utan att lansera kaffet under ett varumärke. Dessa kaffebönor är av liknande sort, kvalitet och kvantitet som andra kaffebönor som säljs mellan närstående företag under liknande villkor, ungefär vid samma tidpunkt och i samma produktions- eller distributionsled. Om den enda tillgängliga oberoende transaktionen avser kaffebönor från en annan region och som inte heller säljs under ett varumärke bör man exempelvis undersöka om kaffebönornas ursprung är en skillnad som motiverar ett högre eller ett lägre pris på den öppna marknaden. Denna typ av information kan hämtas från råvarumarknader eller härledas från partihandelspriser.

Om skillnaden har en påtaglig inverkan på priset bör lämpliga justering ske för att eliminera effekten av skillnaden. Om en sådan justering inte är möjlig att göra är tillförlitligheten av marknadsprismetoden begränsad. Då kan det finnas skäl att använda en annan, mindre direkt metod i stället.