Kupongskatt ska betalas till Skatteverket senast samma dag som redovisningen ska lämnas. Om anstånd med kupongskatt beviljas ska kupongskatten betalas inom två månader från den dag personen fick del av föreläggandet att betala kupongskatten.

Hur ska inbetalning göras?

Skattskyldig till kupongskatt är den som är begränsat skattskyldig och som är utdelningsberättigad. Läs mer på sidan Vem ska betala kupongskatt? Betalning av kupongskatt ska göras till ett särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Postnord AB eller, om staten har ingått ett avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken (19 § KupL).

När ska inbetalning göras och av vem?

Skatten ska betalas senast samma dag som redovisningen ska lämnas in ( 8 och 15 §§ KupL). En värdepapperscentral får i vissa fall betala in skatten senare (8 § tredje stycket KupL). Inbetalningen ska göras av den aktör som också är skyldig att redovisa kupongskatten.

Om kupongskatten betalas in för sent ska Skatteverket besluta om dröjsmålsavgift (19 § tredje stycket KupL). Det kan även finnas särskilda skäl för befrielse från avgiften (19 § fjärde stycket KupL).

För mycket inbetald kupongskatt

Om för hög kupongskatt redovisats och inbetalats för en utdelningsmottagare kan en begäran om återbetalning från Skatteverket göras.

Betalning av kupongskatt när anstånd upphör

När anståndstiden löper ut eller om anståndet av någon annan anledning upphör ska Skatteverket förelägga den skattskyldiga att inom två månader från den dag då denna fick del av föreläggandet betala kupongskatten. Detta gäller dock inte till den del den skattskyldiga beviljas ett nytt anstånd (28 n § första stycket KupL).

Om den skattskyldiga ansöker om ett nytt anstånd och anståndet därför inte löper ut utan gäller ytterligare tid enligt 28 k § KupL ska Skatteverket, till den del ansökan därefter avslås, förelägga den skattskyldiga att betala kupongskatten först när Skatteverket har meddelat beslut i anståndsfrågan (2019/20:33 s. 65).

Läs mer om anstånd med kupongskatt.

Kupongskatt som inte betalas inom utsatt tid

Om en värdepapperscentral eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i rätt tid ska Skatteverket förelägga värdepapperscentralen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin skyldighet (22 § första stycket KupL).

Nytt: 2024-03-21

Obetalda belopp ska lämnas för indrivning (22 § andra–fjärde styckena KupL). Av bestämmelsen följer

  • Att regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp (sådan föreskrift finns i 6 § kupongskatteförordningen).
  • Att indrivningslagen ska tillämpas på fordringarna. Då gäller även skattepreskriptionslagen, vilket enligt huvudregeln innebär att en fordran på kupongskatt preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning (3 § första stycket SPL).
  • Att ett beskattningsbeslut enligt kupongskattelagen är verkställbart vilket innebär att fordran får överlämnas till Kronofogden för indrivning enligt utsökningsbalken.
  • Att den skattskyldiga är skyldig att betala kupongskatten även om Skatteverkets beslut överklagas. Detta innebär att fordran inte behöver ha vunnit laga kraft innan den lämnas till Kronofogden för indrivning.

Tidigare:

Obetalda belopp ska lämnas för indrivning (22 § andra–fjärde styckena KupL). Av bestämmelsen framgår att

  • regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp (sådan föreskrift finns i 6 § kupongskatteförordningen)
  • lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar ska tillämpas
  • verkställighet får ske enligt utsökningsbalken
  • den skattskyldiga är skyldig att betala kupongskatten även om Skatteverkets beslut överklagas.

Motsvarande gäller för avstämningsbolag om de ansvarar för kupongskatten (11 a § KupL).

Även kupongskatt där anstånd tidigare beviljats och som senare inte betalas inom utsatt tid ska lämnas för indrivning enligt bestämmelsen i 22 § KupL (28 n § andra stycket KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall [1]