Vägavgiften kan betalas tillbaka om avgiftsplikten upphör eller om vägavgiften ska tas ut med ett annat belopp.

Svenskt fordon

För svenskt fordon betalar Transportstyrelsen tillbaka vägavgiften automatiskt utan ansökan.

När återbetalas vägavgiften?

Vägavgiften ska betalas tillbaka om

  • ett fordon upphör att vara avgiftspliktigt, eller
  • ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med ett annat belopp (17 § första stycket LVA).

Till vem återbetalas vägavgiften?

Vägavgiften återbetalas till den som är avgiftsskyldig (17 § andra stycket LVA).

Om vägavgiften är obetald

Om den vägavgift som ska återbetalas inte har betalats ska avgiften sättas ned (17 a § första stycket LVA).

Utländskt fordon

Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som har betalats i Sverige (22 § LVA).

Skatteverket kan besluta att återbetalningen ska verkställas av en viss juridisk person (13 § FVA).

Skatteverket har beslutat att återbetalningen av vägavgiften för ett utländskt fordon ska verkställas av den juridiska person som Nederländerna har slutit avtal med om att administrera det gemensamma betalningssystemet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3] [4]