Ett ombud för en generalrepresentation är en företrädare med visst ansvar. Det gäller främst ett ansvar för att deklarera.

Vem ska ha ett ombud för generalrepresentation?

Om en försäkringsgivare i en försäkringssammanslutning bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation ska generalrepresentationen ledas av ett ombud som är bosatt i Sverige (1 kap. 12 § LUFV). Med försäkringssamman­slutning avses en sammanslutning av fysiska eller juridiska per­so­ner som utan solidariskt ansvar meddelar försäkring (1 kap. 11 § LUFV). Som exempel kan nämnas Lloyd’s i London.

Ombudet ska deklarera och betala för företaget

Det är ombudet som ska deklarera och betala skatter och avgifter för verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter (5 kap. 1 § första stycket SFL). Bestämmelsen avser skade­försäkrings­företag och innebär att ombudet inte bara ska lämna skattedeklarationer utan även inkomstdeklaration inklusive skyldigheten att i vissa fall lämna en preliminär inkomst­deklaration eller en skalbolagsdeklaration.

Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas tillgängligt hos ombudet (5 kap. 1 § andra stycket SFL). Det är således ombudets uppgift att hålla underlaget för generalrepresentationens redovisning tillgängligt för Skatte­verkets kontroll.

Ombudets ansvar för verksamheten

Ombudets ansvar för verksamheten här i landet kan jämställas med det ansvar som vd eller en styrelseledamot i ett svensk försäkringsbolag har för bolagets verksamhet, trots att ombudet inte är involverat i den verksamhet som drivs inom sammanslutningen (prop. 2001/02:42 s. 23 och 29–30).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för [1] [2]