En särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) ska inför vissa beslut lämna synpunkter till den som handlägger ett ärende innan beslutet får fattas och ibland innan ett förslag till beslut får skickas ut.

För vissa omprövningsbeslut enligt skatteförfarandelagen gäller i stället en särskild beslutsordning som innebär att beslutet ska fattas av en SKB.

Förankring innebär att en handläggare inhämtar synpunkter från en SKB

Med förankring hos SKB menas att en handläggare inhämtar synpunkter från en SKB om ett beslut som handläggaren ska fatta. Det innebär att motsvarande kvalitetsstärkande moment som gäller för de omprövningsbeslut som ska fattas av en SKB enligt bestämmelsen i 66 kap. 5 § SFL även gäller för de beslut som omfattas av den särskilda regleringen i arbetsordningen och av särskild riktlinje.

När du upprättar ett förslag till beslut bör du vara uppmärksam på om ärendet ska förankras. I en revision ska du förankra det slutliga förslaget till beslut/meddelandet. Detsamma gäller även förslag till beslut som är en följd av revisionen men som avser andra personer än den du reviderar. Det är handläggaren som är beslutsfattare i ärendet. Det ska framgå av beslutet att förankring har skett.

Ett beslut rörande samma fråga kan förankras hos samma SKB flera gånger men SKB:n kan inte fatta ett omprövningsbeslut i samma fråga

Det finns inget hinder för en handläggare att förankra beslutet hos samma SKB flera gånger när det gäller samma fråga.

En SKB som har lämnat synpunkter inför ett beslut får däremot inte därefter fatta ett omprövningsbeslut i samma ärende om den beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat. Att en sådan omprövning måste göras av en SKB som tidigare inte har prövat frågan framgår av bestämmelsen i 66 kap. 5 § SFL. Att en SKB har lämnat synpunkter vid en förankring har Skatteverket valt att i arbetsordningen likställa med att denne tidigare har prövat frågan.

Det finns däremot inte något hinder mot att den SKB som förankringen har gjorts hos senare för processen om samma fråga i domstol eftersom Skatteverket då är part i målet och inte beslutsfattare.

När en SKB är utredande handläggare

En SKB som själv har utrett ett ärende som omfattas av förankringsbestämmelserna behöver inte vända sig till en annan SKB för att förankra beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]