Skatteverket utövar tillsyn över de som är berättigade att bedriva partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Tillsyn av partihandel

Enligt alkohollagen gäller att partihandel med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får bedrivas endast av den som har godkänts som upplagshavare eller som registrerad varumottagare för sådana varor enligt 3 kap. 2 § eller 10 § LAS. Detsamma gäller för alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga enligt lagen om alkoholskatt (4 kap. 1 § AL).

En partihandlare får sälja varorna till

  • Systembolaget (detaljhandelsbolaget)
  • en annan partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor
  • den som har meddelats serveringstillstånd
  • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 § LAS för användning i teknisk, industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet.

Vidare får en partihandlare också föra ut eller exportera varorna och sälja varorna till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg (4 kap. 2 § AL). Annan partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat än den som är nämnd i bestämmelsen får inte ske.

Bestämmelsen hindrar direktförsäljning till konsumenter från den som är berättigad att bedriva partihandel.

Vid partihandel med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller med alkoholdrycksliknande preparat är säljaren skyldig att förvissa sig om att köparen har rätt att köpa in eller sälja varan vidare (4 kap. 3 § AL).

Skatteverket utövar tillsyn över att bestämmelsen i 4 kap. 2 § AL efterlevs (9 kap. 4 § AL).

Beslut om tillsyn

Skatteverket ska, innan tillsynen påbörjas, ha fattat ett beslut om tillsyn.

Beslutet ska i normalfallet kommuniceras skriftligt med den som blir föremål för tillsyn innan tillsynen utförs. Det finns ingen särskild reglering i alkohollagen för möjligheten att genomföra så kallad ”överraskningskontroll”. Om detta är motiverat från en alkoholrättslig utgångspunkt (t.ex. på grund av trovärdigt tips om pågående försäljning till ungdomar) kan Skatteverket själv välja tidpunkt för tillsynen, utan att den som är föremål för denna i förväg meddelas om beslutet. Beslutet om tillsyn överlämnas då först i samband med tillsynen.

Ett beslut om tillsyn enligt alkohollagen är omedelbart verkställbart (10 kap. 1 § tredje stycket AL).

Genomförande av tillsyn

Tillsynen kan genomföras som en inspektion på plats eller på annat sätt, t.ex. genom skrivbordsförfrågningar. Det vanligaste är dock att alkoholtillsynen samordnas med en revision som avser alkoholskatt.

Observera att befogenheterna skiljer sig åt för tillsynen respektive revisionen. Det är viktigt att hålla reda på med stöd av vilka regler som de olika åtgärderna genomförs, även om kontrollerna utförs samtidigt. Det får inte råda någon tvekan om vilken roll tjänstemannen har utan det ska klart framgå för den som är föremål för tillsynen eller revisionen.

Det kan vara värt att notera att även sekretessreglerna är olika för tillsynen respektive revisionen.

Partihandlarens skyldigheter vid tillsynen

Partihandlaren är enligt 9 kap. 13 § AL skyldig att

  • lämna tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler
  • tillhandahålla handlingar som rör verksamheten
  • utan ersättning hjälpa till vid tillsynen
  • lämna varuprover som behövs
  • redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling.

Det finns också krav på att bokföringen i partihandeln ska vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver partihandeln är skyldig att på begäran av Skatteverket visa upp bokföringshandlingarna (9 kap. 14 § första stycket AL).

Brottsanmälan eller återkallelse

En tillsyn enligt alkohollagen leder inte till något omedelbart beslut från Skatteverkets sida. Om Skatteverket vid tillsynen får anledning att anta att det har begåtts brott mot bestämmelserna i alkohollagen ska en brottsanmälan till Folkhälsomyndigheten göras (9 kap. 16 § AL).

Om resultatet av tillsynen visar att företaget brister i sina skyldigheter enligt alkohollagen så kan Skatteverket använda dessa uppgifter för att ifrågasätta företagets lämplighet att fortsatt vara godkänt enligt lagen om alkoholskatt. Av förarbetena framgår exempelvis att om det uppmärksammas att någon har sålt direkt till konsument, vilket är straffbelagt, ska detta leda till att godkännandet som upplagshavare respektive registrerad varumottagare ifrågasätts av Skatteverket (se prop. 1998/99:134 s. 100).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. [1]