En person under 18 år som är placerad i ett familjehem har möjlighet att byta till ett efternamn med anknytning till en familjehemsförälder.

Familjehemsförälders efternamn

En person under 18 år som är placerad i ett familjehem kan byta till ett efternamn för att åstadkomma namngemenskap med en eller två familjehemsföräldrar (11 § PNL). Med familjehemsförälder menas den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (2 kap. 16 § SFB).

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om byte till en familjehemsförälders efternamn. Det krävs samtycke från den eller de vars namn ska förvärvas. Dessutom måste en domstol ha förklarat att namnbytet är förenligt med barnets bästa (34 § andra stycket PNL). Läs mer om ansökan och samtycke vid byte till en familjehemsförälders efternamn.

Vilka olika valmöjligheter finns?

Ett barn som har placerats i ett familjehem kan byta sitt efternamn till ett enkelt eller ett dubbelt efternamn som en familjehemsförälder bär.

Barnet kan också byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av efternamn som respektive familjehemsförälder bär.

Det är även möjligt för barnet att byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av det efternamn som barnet bär och ett efternamn som en familjehemsförälder bär.

Ett barn som är placerat i ett familjehem kan även byta till ett efternamn med anknytning till en förälder enligt 9 § PNL. Barnet kan alltså byta tillbaka till en förälders efternamn eller förvärva ett efternamn som barnet inte tidigare har burit men som har anknytning till en förälder.

Exempel: byte till en familjehemsförälders efternamn

Alicia Hansson är placerad i ett familjehem. Den ena familjehemsföräldern bär efternamnet Nylander. Den andra familjehemsföräldern bär det dubbla efternamnet Hultgren Andrén. Vårdnadshavaren vill att Alicia ska ha ett dubbelt efternamn med anknytning till båda familjehemsföräldrarna.

Alicia kan förvärva följande dubbla efternamn med stöd av 11 § 2 PNL:

  • Nylander Hultgren
  • Nylander Andrén
  • Hultgren Nylander
  • Andrén Nylander.

För samtliga namnkombinationer gäller att namnen kan förenas med eller utan bindestreck.

Alicia kan dessutom, enligt 11 § 3 PNL, förvärva ett dubbelt efternamn som innehåller hennes nuvarande efternamn, t.ex. Hansson Nylander, Hansson Hultgren eller Hansson Andrén. Hon kan även, enligt 11 § 1 PNL, förvärva ett efternamn som någon av familjehemsföräldrarna bär, d.v.s. Nylander eller Hultgren Andrén.

Ansökan från en vuxen person

En vuxen person kan inte byta till en tidigare familjehemsförälders efternamn med stöd av 11 § PNL. I vissa fall kan dock byte till en tidigare familjehemsförälders efternamn ske med stöd av 13 § första stycket PNL. En bedömning av om det finns särskilda skäl för bytet måste göras i varje enskilt fall.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar