Här hittar du information om vad ett värdeområde är och vad som påverkar indelningen.

Vad är ett värdeområde?

Grundläggande för fastighetstaxeringen är att hela landet är indelat i olika geografiskt avgränsade områden, s.k. värdeområden. Indelningen i värdeområden gäller för byggnader och ägoslag som ska värderas med ledning av riktvärden. Avgränsningen beror på att prisbildningen för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Indelningen i värdeområden tar därmed hänsyn till det geografiska lägets inverkan på en fastighets marknadsvärde.

Värdeområdena ska bestämmas så att de i fråga om värdeförhållanden i allt väsentligt blir enhetliga (7 kap. 2 § FTL). Detta gäller speciellt de värdefaktorer i 8-15 kap FTL som särskilt ska beaktas när man bestämmer riktvärdet. Ett värdeområde utmärks av att dessa värdefaktorer påverkar riktvärdet på samma sätt inom värdeområdet. Om två värderingsenheter har klassificerats lika inom ett värdeområde blir alltså riktvärdet detsamma för de båda värderingsenheterna.

Indelning i värdeområden för avkastningsberäknade byggnader

Riket är indelat i värdeområden för dels industribyggnader och övriga byggnader som värderas med ledning av en avkastningsberäkning, dels tomtmark som hör till industribyggnader och övriga byggnader. Denna indelning sker för att lägets inverkan på värdet ska beaktas. Indelningen i värdeområden kan ses som en klassindelning av värdefaktorn läge.

Ingen indelning i värdeområden för produktionskostnadsberäknade byggnader

För industribyggnader och övriga byggnader som värderas med ledning av en produktionskostnadsberäkning gör man ingen värdeområdesindelning, utan lägesinverkan beaktas genom indelning av värdefaktorn ortstyp.

Skatteverket fastställer indelningen i värdeområden

Indelningen i värdeområden liksom klassindelningen av de värdefaktorer som särskilt anges i FTL beslutas genom bindande föreskrifter.

Indelningen i värdeområden för avkastningsvärderade industribyggnader och tomtmark fastställs av Skatteverket med stöd av 7 kap. 7 § FTL och 6 kap. 1 § FTF samt 20 § SKVFS 2018:8.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering; [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) [1]
  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3]