Utöver det informationsutbyte som rör varor som flyttas under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor ska medlemsstaterna även utbyta information om vissa andra händelser, risker eller situationer som rör harmoniserade punktskattepliktiga varor.

Inget informationsutbyte om att andra flyttningar än flyttningar under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor äger rum

Det finns inga bestämmelser om att Skatteverket löpande ska utbyta information med andra medlemsstater om att det sker gränsöverskridande flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga varor som går korrekt till, i andra fall än då flyttningar sker under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor. Det ska alltså inte ske något löpande informationsutbyte med anledning av att en gränsöverskridande flyttning av varor enligt bestämmelserna om distansförsäljning äger rum.

Vissa händelser och situationer innebär att informationsutbyte ska ske

Skatteverket ska informera andra medlemsstaters behöriga myndigheter när verket har upptäckt att en oegentlighet eller en överträdelse av den harmoniserade punktskattelagstiftningen har förekommit. Skatteverket ska även informera andra medlemsstater om det finns risk för fusk eller förlust av punktskatt eller om det har inträffat en exceptionell händelse under en flyttning av punktskattepliktiga varor inom EU (artikel 15.1 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete om punktskatterx).

Andra medlemsstater ska informera Skatteverket om förhållandena är de omvända.

Du kan läsa mer om detta obligatoriska informationsutbyte på sidan om oegentligheter, överträdelser, förstörda varor m.m.

Notera att en oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om varor flyttas från ett EU-land till ett annat EU-land utan att uppfylla kravet för varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett e-FAD eller ersättningsdokument (jfr 9 kap. 28 § LAS, 9. kap. 28 § LTS och 5 kap. 25 § LSE samt artikel 46.5 i punktskattedirektivet). Om Skatteverket har upptäckt att en sådan flyttning äger rum ska verket informera de behöriga myndigheterna i det EU-land som berörs av flyttningen.

Begäran om handräckning

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, ska Skatteverket överlämna sådan information om harmoniserade punktskattepliktiga varor som inte omfattas av det obligatoriska elektroniska informationsutbytet. På samma sätt kan Skatteverket begära att andra medlemsstater lämnar sådan information. Du kan läsa mer om detta på sidan om begäran om handräckning.

Frivilligt informationsutbyte

Skatteverket får spontant – d.v.s. utan att en annan medlemsstat begär det – lämna sådan information till en annan medlemsstats behöriga myndighet som är nödvändig för en korrekt tillämpning av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Skulle Skatteverket få kännedom om omständigheter som rör harmoniserade punktskattepliktiga varor och som inte omfattas av det obligatoriska informationsutbytet, kan verket alltså lämna över den informationen till berörda medlemsstater. Du kan läsa mer på sidan om frivilligt informationsutbyte.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
  • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1]
  • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1] [2]