Informationsutbytet mellan medlemsstaterna om de harmoniserade punktskatterna ska ske mellan behöriga myndigheter.

Behörig myndighet

Informationsutbyte med andra länder får endast ske mellan behöriga myndigheter.

Informationsutbyte enligt punktskattedirektivet

Skatteverket är behörig myndighet för utbyta av den obligatoriska automatiserade information som ska ske i EMCS med stöd av bestämmelserna i artikel 20-25 och 36-37 i punktskattedirektivet och kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställandet av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv (EU) 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av det formulär som ska användas för intyget om undantag.

Detta framgår indirekt av bestämmelserna i 5 kap. 4,6,8,10,11,12 §§ och 8 kap. 4,6,8,9 §§ LAS, 5 kap. 4,6,8,10,11,12 §§ och 8 kap. 4,6,8,9 §§ LTS samt 4 b kap. 4,6,8,10,11,12 §§ och 4 e kap. 3,5,7,8 §§ LSE, samt av 13-23 §§ FAS, 14-24 §§ FTS samt 24-37 §§ FSE.

Informationsutbyte enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012

Regeringen har utsett Skatteverket som behörig myndighet att utbyta information och samverka enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (jfr artikel 3.1 i förordning [EU] nr 389/2012 och 1 § förordning [2012:331] om tillämpning av rådets förordning [EU] nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter).

Kommissionen ska sammanställa en förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter och offentliggöra denna i EUT (jfr artikel 3.2 i förordning [EU] nr 389/2012).

Centralt kontaktkontor för punktskatter, kontaktorgan och behöriga tjänstemän

Skatteverket ska, i sin egenskap av behörig myndighet, utse ett centralt kontaktkontor för punktskatter (Excise Liaison Office, ELO) för det informationsutbyte som sker med stöd av rådets förordning (EU) nr 389/2012. ELO har huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater och med kommissionen vid tillämpningen av förordning (EU) nr 389/2012 (artikel 4.1).

Utöver det centrala kontaktkontoret får Skatteverket även utse kontaktorgan med behörighet att direkt utbyta information på grundval av förordning (EU) nr 389/2012 (artikel 4.2).

Skatteverket får även utse behöriga tjänstemän genom personligt förordnande (artikel 5.1 i förordning [EU] nr 389/2012). Härigenom kan personer som inte tillhör det centrala kontaktkontoret eller utsett kontaktorgan få behörighet att utbyta information med andra medlemsstater.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet [1]
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 av den 5 juli 2022 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv (EU) 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av det formulär som ska användas för intyget om undantag [1]
 • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1] [2]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]
 • Förordning (2022:181) om skatt på energi [1]
 • Förordning (2022:182) om tobaksskatt [1]
 • Förordning (2022:183) om alkoholskatt [1]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]
 • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1] [2]
 • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1] [2]