En fusion eller fission kan anses vara kvalificerad om den uppfyller vissa villkor i 37 kap. IL. Reglerna syftar till att underlätta sådana ombildningar som uppfyller villkoren för att vara en kvalificerad fusion eller fission, genom att inte utlösa någon omedelbar beskattning hos det överlåtande företaget.

Läs mer om Beskattning vid kvalificerade fusioner och fissioner.

Villkor som måste vara uppfyllda för att en fusion eller fission ska vara kvalificerad

Under vissa förutsättningar kan en fusion eller fission anses vara kvalificerad (37 kap. 4 och 6 §§ IL). Tanken är att en kvalificerad fusion eller fission inte ska utlösa någon omedelbar beskattning hos det överlåtande företaget. I stället medges uppskov med beskattningen genom principen om skattemässig kontinuitet (kontinuitetsprincipen).

För att en fusion eller fission ska vara kvalificerad måste samtliga villkor i 37 kap. 11–15 §§ IL vara uppfyllda:

Villkoren beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Både det överlåtande företaget och det övertagande företaget måste vara skattskyldiga i Sverige

Det överlåtande företaget ska omedelbart före fusionen eller fissionen vara skattskyldigt i Sverige för inkomst av åtminstone en del av näringsverksamheten. Inkomsten får inte heller ha varit helt undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal (37 kap. 11 § IL). Det betyder t.ex. att om det överlåtande företaget är ett utländskt företag ska verksamheten, helt eller delvis, ha ingått i ett fast driftställe här och inkomsten får inte ha varit undantagen från beskattning för att villkoret ska vara uppfyllt.

Det övertagande företaget ska omedelbart efter fusionen eller fissionen vara skattskyldigt för inkomst av sådan närings­verksamhet som det överlåtande företaget beskattats för här. Inkomsten får inte helt eller delvis vara undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal. Det övertagande företagets nationalitet påverkar alltså inte reglernas tillämplighet, utan avgörande är att den näringsverksamhet som överlåtaren beskattats för fortsatt beskattas i Sverige (37 kap. 12 § IL).

Utgångspunkten för bestämmelserna i 37 kap. 11 och 12 §§ IL är att säkerställa att skatt­skyldigheten för den överlåtna verksamheten upprätthålls även efter fusionen eller fissionen. Villkoren om skattskyldigheten för den övertagna verksamheten är en förutsättning för att reglerna om skattemässig kontinuitet ska kunna tillämpas och har av naturliga skäl främst betydelse vid gränsöverskridande fusioner och fissioner. Om dessa villkor inte är uppfyllda är den gränsöverskridande fusionen eller fissionen inte kvalificerad enligt 37 kap. IL, läs hur beskattas fusioner och fissioner?

Rättsfall: en fusion var kvalificerad till viss del

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett överklagat förhandsbesked tolkat bestämmelserna i 37 kap. 11 och 12 §§ IL vid en fusion mellan ett svenskt aktiebolag (överlåtande företag) och ett danskt systerbolag (övertagande företag). Det svenska bolaget bedrev näringsverksamhet i både Sverige och Danmark genom ett fast driftställe. Omedelbart efter fusionen blev det övertagande företaget skattskyldigt i Sverige för den del av den övertagna verksamheten som var hänförligt till det fasta driftstället i Sverige, men däremot inte för den del av verksamheten som var hänförlig till det fasta driftstället i Danmark.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att reglerna om kvalificerade fusioner i 37 kap. IL (d.v.s. den skattemässiga kontinuiteten) bara var tillämpliga på den del av verksamheten som var hänförlig till det fasta driftstället i Sverige. Det svenska bolaget skulle däremot beskattas med anledningen av fusionen för den del av verksam­heten som var kopplad till det fasta driftstället i Danmark. För verksamheten i Danmark kunde bolaget sedan medges fiktiv avräkning enligt reglerna i 37 kap. 30 § IL för den skatt som skulle ha tagits ut i Danmark på grund av fusionen (RÅ 2009 ref. 35).

Exempel: en gränsöverskridande fusion som inte är kvalificerad

Ett tyskt bolag ska fusioneras med sitt svenska systerbolag. Det svenska aktiebolaget är övertagande bolag och det tyska bolaget är överlåtande bolag i den gränsöverskridande fusionen. Tanken är att verksamheten i Tyskland ska drivas vidare och att det svenska aktiebolaget ska få ett fast driftställe i Tyskland. Några tillgångar ska inte överföras från Tyskland till Sverige genom fusionen.

Eftersom det tyska bolaget inte är skattskyldigt för någon del av sin verksamhet i Sverige före fusionen är det inte fråga om en kvalificerad fusion (37 kap. 11 § IL). I stället är det reglerna om beskattningsinträde i 20 a kap. IL som ska tillämpas.

Bestämmelserna i 20 a kap. IL tillämpas bl.a. vid beräkning av anskaffningsvärden och anskaffningsutgifter för tillgångar och förpliktelser som ingår i verksamheten vid beskattningsinträdet om en tillgång eller förpliktelse förs över genom en fusion från en näringsverksamhet eller del av en näringsverksamhet, vars inkomst inte tidigare har beskattats i Sverige (20 a kap. 1 § 6 IL).

Villkor för fusions- och fissionsvederlag

Om det övertagande företaget vid en fusion inte äger samtliga andelar i det överlåtande företaget får fusionsvederlag bara betalas till andra andelsägare än det övertagande företaget (37 kap. 13 § första stycket IL).

Om de övertagande företagen vid en fission inte äger samtliga andelar i det överlåtande företaget får fissionsvederlag betalas endast till andra andelsägare än de övertagande företagen (37 kap. 13 § andra stycket IL).

Ett fusions- eller fissionsvederlag kan bestå av både kontanter och andelar i det övertagande företaget, läs mer på sidan Vad är en fusion och fission?

Beskattningsåret får inte vara längre än 18 månader

Beskattningsåret enligt 37 kap. 19 § IL för den överlåtna näringsverksamheten får inte bli längre än 18 månader genom fusionen eller fissionen (37 kap. 14 § IL).

Beskattningsåret för den övertagna näringsverksamheten utgörs av tiden från ingången av det överlåtande företagets sista beskattningsår, d.v.s. det beskattningsår som avslutas genom att fusionen eller fissionen genomförs, till utgången av det räkenskap­sår för det övertagande företaget som avslutas närmast efter det att fusionen eller fissionen genomförs (37 kap. 19 § IL).

Exempel: beräkna beskattningsårets längd

B AB (överlåtande företag) ska fusioneras in i sitt moderbolag A AB (övertagande företag). B AB har kalenderår som räkenskapsår och A AB har räkenskapsår 1 juli–30 juni. Fusionen genomförs den 1 oktober. Beskattningsåret för den övertagna näringsverksamheten, d.v.s. B AB:s verksamhet, blir tiden 1 januari–30 juni följande år. Räkenskapsåret blir då 18 månader.

Om A AB i stället hade haft räkenskapsår 1 september–31 augusti skulle beskattningsåret för den överlåtna verksamheten ha blivit 20 månader och därmed hade reglerna om kvalificerade fusioner eller fissioner inte varit tillämpliga.

Det övertagande företaget måste vara en bostadsrättsförening om det överlåtande företaget är ett privatbostadsföretag

Om det överlåtande företaget är ett privatbostadsföretag ska det övertagande företaget vara en bostadsrättsförening som är ett privatbostadsföretag (37 kap. 15 § IL). Detta betyder att det övertagande företaget i ett sådant fall inte får vara ett aktiebolag (prop. 2002/03:12 s. 107–109).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 ref. 35 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor [1]