Skatteverket är behörig myndighet för informationsutbyte om trafikskatter. Möjligheterna att använda och vidarebefordra uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av svenska sekretessbestämmelser, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av. Transportstyrelsen är kontaktställe för informationsutbyte enligt EETS-direktivet.

Behörig myndighet

Informationsutbyte med andra länder får bara ske mellan behöriga myndigheter. Skatteverket är behörig myndighet för informationsutbyte om de svenska trafikskatterna.

Det innebär att Transportstyrelsen kan vända sig till Skatteverket om de vill ha information från ett annat lands myndighet med stöd av någon av rättsakterna, jämför 17 § lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Du kan läsa mer på sidan lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Transportstyrelsen är dock kontaktställe och behörig myndighet för informationsutbyte enligt EETS-direktivet.

Du kan läsa mer om behörig myndighet på sidan behörighet att utbyta information.

Sekretess och användningsbegränsningar

Skatteverkets möjlighet att använda och vidarebefordra uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av svenska sekretessbestämmelser, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av. Det är därför förutom att göra en sekretessprövning mycket viktigt att noggrant läsa vad som framgår i de olika rättsakterna om användandet (användningsbegränsningar) av den mottagna informationen.

Det innebär att en prövning måste göras av om det är möjligt för Skatteverket att lämna ut uppgifter som Transportstyrelsen begärt genom att vända sig till Skatteverket i egenskap av behörig myndighet. Dels ska en sekretessprövning göras enligt de svenska sekretessbestämmelserna och dels ska det inte finnas begränsningar, i den aktuella rättsakten, mot att Skatteverket lämnar ut uppgifterna till Transportstyrelsen.

Du kan läsa mer om tillämpningen av svensk sekretesslagstiftning på uppgifter som har tagits emot genom informationsutbyte samt om användningsbegränsningar på sidan om sekretess och användningsbegränsningar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden [1]