Skattereduktionen för inventarieköp under 2021 uppgår till 3,9 procent av underlaget och ska begäras i inkomstdeklarationen. Uppgift om skattereduktionen kan även lämnas i en preliminär inkomstdeklaration.

Förfarandereglerna finns i SFL

SFL:s regler om förfarande gäller i fråga om skattereduktionen (16 § första stycket LSIN). Detta innebär bland annat att reduktionen inkluderas i preliminärskattesystemet och att SFL:s regler om skattetillägg blir tillämpliga.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt (13 § LSIN).

Det finns ingen begränsning i hur stort underlaget för skattereduktionen kan vara.

Hur ansöker man om skattereduktionen?

Skattereduktionen begärs genom att uppge uppgift om underlaget i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. Om underlaget för skattereduktionen helt eller delvis inte kan utnyttjas det beskattningsåret, får skattereduktion för det återstående underlaget begäras det följande beskattningsåret (17 § LSIN).

När får man skattereduktionen?

Skattereduktionen tillgodoräknas vid fastställandet av skatten för det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret efter detta datum.

Om underlaget för skattereduktionen helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret, får skattereduktion för det återstående underlaget tillgodoräknas det följande beskattningsåret (14 § LSIN).

Skattereduktionen ska beaktas vid avräkning av utländsk skatt

I vissa situationer ska man avräkna utländsk skatt mot den svenska skatten för att undvika att internationell dubbelbeskattning sker. Om den skattskyldiga har fått skattereduktion för inventarieinköp under 2021 ska även denna skattereduktion beaktas vid spärrbeloppsberäkningen (15 § LSIN). Läs mer under Skattereduktioner påverkar de skatter som ska fördelas på de utländska inkomsterna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 [1] [2] [3] [4] [5]