Samtliga företagsformer som bedriver näringsverksamhet i Sverige omfattas av skattereduktionen. Skattereduktionen är oberoende av bransch.

Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet

Alla fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen, om de har eller har haft inventarier som ingår i underlaget för skattereduktion (4 § första stycket LSIN).

Handelsbolag och delägare

För handelsbolag är det inte bolaget utan delägarna som kan få skattereduktionen. Om handelsbolaget har eller har haft inventarier som ingår i underlaget för skattereduktion har delägarna rätt till skattereduktion (5 § första stycket LSIN).

Fördelning av underlaget mellan delägare

Fördelningen av underlaget för skattereduktion, mellan delägare i ett handelsbolag, ska följa inkomstfördelningen vid inkomstbeskattningen. Om delägare i ett handelsbolag har rätt till skattereduktion ska underlaget för skattereduktionen fördelas till varje delägare med ett belopp som motsvarar delägarens andel av handelsbolagets inkomst det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om räkenskapsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första räkenskapsåret som avslutas efter detta datum. För i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller särskilda regler.

Resultatfördelningen ska avse det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2022 eller om räkenskapsåret inte avslutas då det första räkenskapsåret som avslutas efter detta datum (5 § LSIN).

Underskott

Vid underskott i handelsbolaget fördelas underlaget utifrån varje delägares andel av underskottet. Om resultatfördelningen leder till att en eller flera delägare fördelas ett överskott samtidigt som en eller flera delägare fördelas ett underskott, ska underlaget fördelas mellan de delägare som fördelas överskott (prop. 2020/21:207 s. 73). Denna situation kan exempelvis uppkomma om resultatfördelningen innefattar arvode och ränta (se Den civilrättsliga resultatfördelningen).

Annan fördelning

Normalt är det civilrättsliga avtalet som ligger till grund för den skattemässiga resultatfördelningen. Denna fördelning kan dock frångås vid beskattningen om fördelningen exempelvis innebär en obehörig inkomstöverföring. Om inkomstfördelningen frångås vid inkomstbeskattningen ska fördelningen av underlag för skattereduktion följa den ändrade resultatfördelningen.

Ägarförändring

Det är den som är delägare till en handelsbolagsandel vid utgången av räkenskapsåret och inte en säljare av andelen som har rätt till underlaget för skattereduktion (prop. 2020/21:207 s. 55). Om det sker en ägarförändring i ett handelsbolag under det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om räkenskapsåret inte avslutas då det närmast därefter avslutade räkenskapsåret, följer av inkomstbeskattningen att det normalt är förvärvaren som får underlaget för skattereduktion.

En fördelning av resultatet kan dock göras mellan köpare och säljare av handelsbolagsandel. Om det finns ett särskilt bokslut som visar hur stor del av årets totala resultat som ska belöpa på säljaren respektive köparen av andelen accepteras det normalt. Om resultatet fördelas på ett sådant sätt, mellan säljare och köpare av andelen, ska även underlaget för skattereduktion fördelas på motsvarande sätt.

Kommissionärsföretag

Ett kommissionärsförhållande förekommer när ett företag bedriver verksamhet i eget namn för ett annat företags räkning. Kommissionärsföretaget är den som bedriver näringsverksamheten och kommittentföretaget är det företag för vilkets räkning näringsverksamheten bedrivs. Bestämmelserna om kommissionärsförhållanden finns i 36 kap. IL.

Om villkoren i 36 kap. IL är uppfyllda ska kommittentföretaget ta upp resultatet av verksamheten som om företaget självt bedrivit näringsverksamheten.

Om ett kommissionärsföretag har eller har innehaft sådana inventarier som ger ett underlag för skattereduktion är det kommittentföretaget som har rätt till skattereduktion (4 § andra stycket LSIN)

I utlandet delägarbeskattade juridiska personer

En i utlandet delägarbeskattad juridisk person behandlas i inkomstskattesammanhang som en juridisk person, till skillnad från ett svenskt handelsbolag. Det betyder att den själv är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige. Till den del en i utlandet delägarbeskattad juridisk person är skattskyldig för sina inkomster från ett fast driftställe har den rätt till skattereduktion.

Det skattepliktiga resultatet i det fasta driftstället ska dock minskas med den del av detta resultat som obegränsat skattskyldiga delägare är skattskyldiga för. I den utsträckning som de obegränsat skattskyldiga delägarna ska ta upp resultatet från det fasta driftstället har de rätt till den skattereduktion som annars skulle ha tillkommit den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen (5 § andra stycket LSIN).

Det innebär exempelvis att om den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen beskattas för hälften av inkomsterna från ett fast driftställe i Sverige och en av delägarna beskattas för den andra hälften så ska underlaget för skattereduktionen – d.v.s. de inventarieförvärv som är hänförliga till det fasta driftstället – delas i två lika delar mellan dessa två personer. Om delägare har rätt till skattereduktion för ett underlag i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska underlaget fördelas till varje delägare med ett belopp som motsvarar delägarens andel av den i utlandet delägarbeskattade juridiska personens inkomst för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om räkenskapsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första räkenskapsåret som avslutas efter detta datum.

Om andelar bytt ägare under räkenskapsåret innebär det som huvudregel att det är den som är delägare vid räkenskapsårets utgång, och inte säljaren av andelen, som har rätt till skattereduktionen. En fördelning av resultatet kan dock göras mellan köpare och säljare, om det finns ett särskilt bokslut som visar hur stor del av årets totala resultat som ska hänföras till säljaren respektive köparen. Om resultatet på sådant sätt fördelas mellan köpare och säljare och fördelningen godtas vid inkomstbeskattningen, fördelas även underlaget för skattereduktionen på motsvarande sätt. 

Svenska företags verksamhet utomlands

Svenska företags investeringar i verksamhet som bedrivs från ett fast driftställe utomlands och som beskattas i Sverige omfattas av rätten till skattereduktion. Det innebär att om inkomsten från det utländska fasta driftstället undantas från beskattning i Sverige enligt ett skatteavtal så får investeringar hänförliga till ett sådant fast driftställe inte ingå i underlaget för skattereduktion.

Företag med fast driftsställe i Sverige

Utländska juridiska personer och fysiska personer som är begränsat skattskyldiga har rätt till skattereduktion om de bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe här. Det finns dock inte någon rätt till skattereduktion för delägarna i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person för sådana inventarieförvärv som den delägarbeskattade juridiska personen själv inte skulle kunna lägga till ett underlag för skattereduktion. 

Det finns inte heller någon rätt till skattereduktion för delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattad inkomst (CFC-inkomst). CFC-bolaget i sig har dock rätt till skattereduktion för investeringar hänförliga till ett fast driftställe här på samma sätt som andra utländska juridiska personer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:207 Skattereduktion för investering i inventarier anskaffade år 2021 [1] [2]