Skatteverket ska besluta om kompensation i samband med att förvärvsinkomsten fastställs om det finns förutsättningar för det. Skatteverket ska underrätta om hur det går till att överklaga beslutet.

Skatteverket beslutar om kompensation, utan ansökan

Skatteverket prövar frågor om kompensation (3–4 §§ kompensationslagen och 3 § kompensationsförordningen). Lagstiftaren har uttalat att Skatteverket bör kunna fatta besluten om kompensation maskinellt utan några självständiga bedömningsmoment (prop. 2023/24:91 s. 33).

Verket ska på eget initiativ pröva rätten till kompensation och beslut ska fattas så snart som möjligt efter att förvärvsinkomsten har fastställts för den som har rätt till kompensation (10–11 §§ kompensationsförordningen). Den enskilda behöver inte ansöka om kompensation men kan begära kompensation om hen inte får något beslut. Om begäran helt eller delvis avslås, kan den enskilda överklaga ett sådant beslut.

Tidigt fastställda förvärvsinkomster hanteras särskilt

Förvärvsinkomsten fastställs i beslut om slutlig skatt (56 kap. 3 § 1 SFL jfr med 1 kap. 5 § andra stycket IL). Eftersom lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2024 har en del enskilda sedan en tid redan ett grundbeslut om slutlig skatt för beskattningsåret 2023. Beslut om kompensation kan först då fattas för den kategorin kompensationsmottagare, vilket förutsätts ske snarast möjligt efter ikraftträdandet. Detsamma gäller om Skatteverket redan hunnit ompröva sitt grundbeslut om slutlig skatt enligt 66 kap. SFL.

Beslut om kompensation gäller omedelbart

För att harmonisera med beslut om slutlig skatt gäller beslut om kompensation omedelbart (22 § kompensationslagen, jfr prop. 2023/24:91 s. 23). Besluten behöver därför inte få laga kraft för att kunna verkställas och de behöver heller inte delges mottagaren (prop. 2023/24:91 s. 58). Därmed behöver inte Skatteverket ta ställning till tillämpligheten av 35 § FL, där det allmänt regleras när beslut kan verkställas.

Beslut om kompensation ska ha en överklagandehänvisning

Skatteverket ska så snart det är möjligt underrätta kompensationsmottagaren om innehållet i beslutet och upplysa om hur det går till att överklaga beslutet (33 § första och andra styckena FL). Det ska alltså bifogas en överklagandehänvisning med beslutet där överklagandetiden på tre veckor framgår (jfr 44 § FL).

Allmänna regler om kommunikation inför beslut gäller

Eftersom det inte finns några specialbestämmelser i kompensationslagstiftningen eller någon hänvisning till 40 kap. 2–3 §§ SFL, ska bestämmelserna i 25 § FL om kommunikationsskyldigheten iakttas inför ett beslut om kompensation. Kommunikation behöver inte ske om den är uppenbart obehövlig i den meningen att parten inte kan tillföra något i det aktuella ärendet (prop. 2016/17:180 s. 311). Kommunikation inför ett kompensationsbeslut är uppenbart obehövligt eftersom beslutet är gynnande och sker rent mekaniskt utan några bedömningsmoment och eftersom den enskilda inte kan tillföra något i ärendet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2024:406) om kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]
  • Proposition 2023/24:91 Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3]