Om kompensation har tillgodoräknats med ett för lågt belopp ska beslutet ändras. Tillkommande kompensation ska tillgodoräknas mottagaren genom kreditering på skattekontot.

Skatteverket ska besluta om tillkommande kompensation när grund för det finns

Om kompensation har tillgodoräknats med ett för lågt belopp ska Skatteverket ändra sitt tidigare beslut om kompensation (8 § kompensationslagen). Till skillnad från återkrav när det beviljats en för hög kompensation, måste myndigheten alltså agera i en sådan situation, oavsett vilka belopp det handlar om.

Det framgår av regelverket att kompensationsmottagaren inte behöver uppmärksamma Skatteverket på rätten till ytterligare kompensation, det ska myndigheten självmant bevaka. Beslut om tillkommande kompensation ska fattas så snart som möjligt efter att förvärvsinkomsten har ändrats för den som har rätt till kompensation (jfr 10–11 §§ kompensationsförordningen).

Om kompensationsmottagaren anser att den beviljade kompensationen är för låg, kan mottagaren enligt förvaltningsrättsliga principer begära tillkommande kompensation. Om det nekas helt eller delvis av Skatteverket, kan ett sådant beslut överklagas.

Lagstiftaren har uttalat att Skatteverket bör kunna fatta besluten om kompensation maskinellt utan några självständiga bedömningsmoment (prop. 2023/24:91 s. 33). Det omfattar även beslut om tillkommande kompensation.

Vad kan vara grund för tillkommande kompensation?

Anledningen till tillkommande kompensation är inte preciserad i lagstiftningen, men i praktiken kan det inte handla om så många olika anledningar.

En orsak till ändringen kan vara att den fastställda förvärvsinkomsten i ett grundbeslut om slutlig skatt eller i ett senare omprövningsbeslut ändras genom omprövning enligt 66 kap. SFL, vilket kan påverka kompensationens storlek uppåt. En annan orsak kan vara att fel kommunal inkomstskattesats använts vid beräkningen av kompensationen (prop. 2023/24:91 s. 51).

Tillkommande kompensation ska beviljas snarast när orsak uppkommer

Det finns ingen bortre tidsgräns för beslut om tillkommande kompensation. Däremot ska beslutet ske så snart som möjligt efter att den fastställda förvärvsinkomsten ändrats (se 11 § kompensationsförordningen). I den delen styr i praktiken tidsgränserna i 66 kap. SFL för omprövningar av slutlig skatt.

Allmänna bestämmelser om kommunikationsskyldighet gäller

Eftersom det inte finns några specialbestämmelser i kompensationslagstiftningen eller någon hänvisning till 40 kap. 2–3 §§ SFL, ska bestämmelserna i 25 § FL om kommunikationsskyldigheten iakttas inför ett beslut om tillkommande kompensation. Kommunikation behöver inte ske om den är uppenbart obehövlig i den meningen att parten inte kan tillföra något i det aktuella ärendet (prop. 2016/17:180 s. 311). Kommunikation inför ett beslut om tillkommande kompensation är uppenbart obehövligt eftersom beslutet är gynnande och sker rent mekaniskt utan några bedömningsmoment och den enskilda inte kan tillföra något i ärendet.

Beslut om tillkommande kompensation gäller omedelbart

För att harmonisera med beslut om slutlig skatt gäller beslut om tillkommande kompensation omedelbart (22 § kompensationslagen, jfr prop. 2023/24:91 s. 23). Besluten behöver därför inte få laga kraft för att kunna verkställas och de behöver heller inte delges mottagaren (prop. 2023/24:91 s. 58).

Beslut om tillkommande kompensation ska ha en överklagandehänvisning

Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta kompensationsmottagaren om innehållet i beslutet (33 § första stycket FL). Eftersom det inte är givet i alla situationer att tillkommande kompensation är enlighet med den enskildas vilja så ska en överklagandehänvisning lämnas (prop. 2016/17:180 s. 324). Det ska alltså bifogas en överklagandehänvisning med beslutet där överklagandetiden på tre veckor framgår (jfr 44 § FL). Se Överklagande av beslut om kompensation.

Tillkommande kompensation ska tillgodoräknas genom kreditering på skattekontot

Tillkommande kompensation ska tillgodoräknas mottagaren genom att beloppet krediteras på mottagarens skattekonto. Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering ska beloppet betalas ut om det inte finns hinder enligt 64 kap. 4 § SFL (8 § kompensationslagen).

Både tillgodoräknande av tillkommande kompensation och utbetalning av eventuellt överskott på skattekontot hanteras på samma sätt som när kompensation tillgodoräknas vid det ursprungliga beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2024:406) om kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1] [2]
  • Proposition 2023/24:91 Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3] [4]