Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana ställningstaganden som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste ställningstagandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2012-10-09 Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2013-11-01 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen
2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2014-03-04 Skattetillägg vid kontrolluppgiftsavstämning
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2009-12-07 Skattetillägg vid felaktigt avdrag för underskott som spärrats under viss tid
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag