Områden: Punktskatter och trafikskatter

Löpnr: SKVFS 2014:2

beslutade den 4 februari 2014.

Nytt: 2019-05-27

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2019:4

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2014. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:18) om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift.