Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2016-09-01

Dnr: 131 282552-16/111

1 Sammanfattning

En köpare ska inte erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet, en s.k. äganderättsklausul.

2 Frågeställning

Skatteverket anser att en säljare inte ska erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid efter avyttringen av fastigheten. Denna tidpunkt inträffar när köpekontraktet undertecknas.1

Fråga har uppkommit om en köpare ska erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet, en s.k. äganderättsklausul.

3 Gällande rätt m.m.

I 13 kap. 1 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges bland annat att innehav av näringsfastigheter räknas alltid som näringsverksamhet.

I 19 kap. IL finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag på byggnader.

I 20 kap. IL finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag på markanläggningar och avdrag för substansminskning.

I 21 kap. IL finns bestämmelser om skogsavdrag.

RÅ 1993 ref. 16

RÅ 2002 ref. 59

4 Bedömning

Redan innehavet av en näringsfastighet räknas till näringsverksamhet (se RÅ 2002 ref. 59). Skatteverket anser därför att köparen måste inneha näringsfastigheten för att kunna göra avdrag för värdeminskning på fastigheten. Det är först då fastigheten ingår i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § tredje stycket IL).

Enligt Skatteverkets uppfattning avses med innehav av en näringsfastighet detsamma som ägande av fastigheten.2

Av praxis framgår att köparen av en näringsfastighet skatterättsligt ska anses som ägare till fastigheten från den dag då bindande avtal om köpet träffats (köpekontraktets undertecknande), utom i de fall det i avtalet intagits en bestämmelse om att äganderätten ska övergå till köparen vid en senare tidpunkt. I sistnämnda fall anses köparen som ägare från den avtalade tidpunkten för äganderättens övergång (se RÅ 1993 ref. 16).

En köpare av en näringsfastighet som förvärvas med en äganderättsklausul är alltså enligt Skatteverkets uppfattning inte skatterättsligt innehavare av fastigheten förrän vid den tidpunkt som anges i den s.k. äganderättsklausulen. Först från och med denna tidpunkt är bestämmelserna om värdeminskningsavdrag i 19, 20 och 21 kap. IL tillämpliga på näringsfastigheten. Skatteverket anser därför att en köpare inte ska erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet, en s.k. äganderättsklausul.

___________

Fotnoter

1 Skatteverkets ställningstagande Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt, dnr 131 805753-09/111

2 Skatteverkets ställningstagande Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL, dnr 131 663003-07/111