Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 131 94846-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 februari 2017, mål nr 1615-16

Inkomstbeskattning 2013

Sammanfattning

Sådan verksamhet som bedrivs inom förskolan utgör, trots den ändring som skett i skollagen, inte skolverksamhet i skatterättslig mening och stiftelsens verksamhet kan inte anses som ett allmänt undervisningsverk enligt 7 kap. 16 § IL.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Allmänna undervisningsverk – avgränsning med anledning av nya skollagen” (2012-06-20, dnr 131 132982-11/111).

Referat

Frågan i målet är om en stiftelse som bedriver förskoleverksamhet kan anses som ett allmänt undervisningsverk enligt 7 kap. 16 § IL.

HFD har i tidigare avgörande (RÅ 2004 ref. 77) uttalat att som skolverksamhet får anses vad som motsvarar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen. Däremot ansågs förskolan inte hänförlig dit.

I den skollag som gäller från 1 augusti 2011 utgör förskolan en egen skolform inom skolväsendet. HFD har i den nu aktuella domen kommit fram till att syftet med att göra förskolan till en egen skolform inom skolväsendet, inte varit att på något sätt förändra verksamheten eller arbetssättet. Ändringarna i skollagen har inte inneburit någon förändring av kravet på innehållet i den verksamhet som bedrivs vid förskolan. Begreppet skolverksamhet i skatterättslig mening kan därför inte ges en annan och vidare innebörd än vad som framgår av avgörandet från 2004. Stiftelsen kan därför inte anses som ett allmänt undervisningsverk.

Skatteverkets kommentar

HFD kommer i sitt avgörande till samma slutsats som den Skatteverket tog i ställningstagandet ”Allmänna undervisningsverk – avgränsning med anledning av nya skollagen” (2012-06-20, dnr 131 132982-11/111) om hur begreppet skolverksamhet ska tillämpas i skatterättslig mening.