Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2018-01-16

Dnr: 202 502591-17/111

Följande ställningstaganden ska inte längre tillämpas efter utgången av 2017.

Genom lagen (2015:749) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ändrades 11 kap. 2 § lagen om skatt på energi (LSE). Enligt den äldre lydelsen av bestämmelsen undantogs framställd el från skatteplikt i vissa fall, när producenten inte yrkesmässigt levererade el. Enligt den nya lydelsen av bestämmelsen används inte begreppet leverans i motsvarande fall. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2016.

Genom lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ändrades flera bestämmelser i 11 kap. LSE, så att begreppet leverans (leverantör) inte längre används i kapitlet. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Eftersom begreppet leverans därmed inte längre används i 11 kap. LSE efter utgången av 2017 upphör de fyra ställningstagandena ovan att vara aktuella.

Enligt övergångsbestämmelsen till SFS 2015:749 gäller äldre bestämmelser fortfarande för el som har framställts före ikraftträdandet. Enligt övergångsbestämmelsen till SFS 2016:1073 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Ställningstagandena ska fortfarande tillämpas i samma utsträckning som de äldre bestämmelserna fortfarande gäller.