Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Datum: 2018-11-01

Dnr: 202 430289-18/111

Skatteverket återkallar ställningstagande 2008-12-01, dnr 131 705981-08/111, om beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när de mottagna andelarna ärvs av en begränsat skattskyldig person.

Anledningen till återkallelsen är att lagstiftningen har ändrats genom att 3 kap. 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229) införts och p.g.a. Högsta förvaltningsdomstolens syn i RÅ 2010 not. 84. (Jfr Skatteverkets ställningstagande 2014-02-11, dnr 131 86227-14/111, Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES.)