Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-134589

HFD 2019 ref. 68 (Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019-12-17, mål nr 5824-18)

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett i enlighet med EU-domstolens praxis att en prispeng som är beroende av hästens placering inte är någon omsättning eftersom den saknar ett direkt samband med hästägarens tillhandahållande. Domstolen ansåg vidare att en garanterad ersättning som en hästägare får som låter sin häst delta i en travtävling är en omsättning i mervärdesskatterättslig mening.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets syn i ställningstagandet Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt (2017-07-12, dnr 202 29427817/111) om att prispengar som är beroende av den tävlandes placering i tävlingen inte utgör omsättningar i mervärdesskatterättslig mening.

Den bedömning som Skatteverket gjort om en fast ersättning till alla som deltar i en tävling i ställningstagandet Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt (2017-12-20, dnr 202 506437-17/111) stämmer inte med utgången i målet. Ställningstagandet kommer därför inte att tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen kunde inte pröva frågan om förfarandemissbruk eftersom den inte omfattades av sökandes frågor i förhandsbeskedsärendet.

Skatteverket anser att en bedömning av om det föreligger ett förfarandemissbruk ska göras i varje enskilt fall. Bedömningen ska grundas på om transaktionerna i det enskilda fallet medför att det är frågan om en oberättigad skattefördel.

Referat

Målet gäller ett förhandsbeskedsärende. Sökanden är ett bolag som bedriver tävlingsverksamhet med hästar. När bolaget låter en av sina hästar starta i ett travlopp betalar tävlingsarrangören en s.k. prispeng till bolaget. Prispengen består dels av en fast ersättning om 500 kr som betalas för varje häst som startar, dels av ytterligare belopp som betalas till ägarna av de hästar som placerar sig bäst i loppet. I ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om det är en omsättning i mervärdesskatterättlig mening när bolaget låter en häst starta i en travtävling och får en prispeng om 500 kr. Bolaget ville också veta hur beskattningsunderlaget ska beräknas om bolaget får ytterligare prispengar utöver 500 kr.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen föreligger ett rättsförhållande om ett ömsesidigt utbyte av prestationer när ett bolag är garanterad en ersättning om 500 kr av tävlingsarrangören när det ställer en av sina hästar till förfogande i en tävling. Det finns därmed ett sådant direkt samband mellan bolagets tillhandahållande och den mottagna ersättningen som krävs för att vara frågan om en omsättning enligt mervärdesskattelagen.

I målet anför Högsta förvaltningsdomstolen att det av EU-domstolens praxis följer att prispengar som är beroende av hästens placering i tävlingen saknar ett sådant direkt samband med hästägarens tillhandahållande som krävs för att det ska vara frågan om ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning i mervärdesskattedirektivets mening. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening följer av detta att beskattningsunderlaget för bolagets tillhandahållande utgörs endast av den fasta ersättningen om 500 kr.

När det gäller frågan om förfarandemissbruk som Skatteverket åberopade i sitt överklagande av Skatterättsnämndens förhandsbesked uttalade Högsta förvaltningsdomstolen följande:

”Högsta förvaltningsdomstolens prövning är begränsad till att svara på de frågor som bolaget har ställt till Skatterättsnämnden. En förutsättning för att pröva den av Skatteverket väckta frågan om förfarandemissbruk är att en skattefördel kan identifieras. Skatteverket har anfört att ersättningssystemet vid travtävlingar har införts för att skapa en rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som annars inte skulle finnas. Frågan om avdrag för ingående mervärdesskatt omfattas emellertid inte av de frågor som bolaget har ställt. Det finns därför inte förutsättningar för att ta upp frågan om förfarandemissbruk till prövning i detta mål.”

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets syn i ställningstagandet Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt (2017-07-12, dnr 202 29427817/111) om att prispengar som är beroende av den tävlandes placering i tävlingen inte utgör omsättningar i mervärdesskatterättslig mening.

Den bedömning som Skatteverket gjort i ställningstagandet Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt (2017-12-20, dnr 202 506437-17/111) stämmer inte med utgången i målet gällande frågan om när det föreligger en omsättning eller inte. Ställningstagandet kommer därför inte att tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen kunde inte pröva frågan om förfarandemissbruk eftersom den inte omfattades av sökandes frågor i förhandsbeskedsärendet.

Skatteverket anser att en bedömning av om det föreligger ett förfarandemissbruk ska göras i varje enskilt fall. Bedömningen ska grundas på om transaktionerna i det enskilda fallet medför att det är frågan om en oberättigad skattefördel.

Av Skatteverkets ställningstagande Principen om förbud mot förfarandemissbruk (20181205, dnr 202 505882-18/111) framgår under vilka förutsättningar som Skatteverket anser att principen om förbud mot förfarandemissbruk kan tillämpas.

Referenser

C-432/15, Bastová

Skatteverkets ställningstagande 2018-12-05, Principen om förbud mot förfarandemissbruk, mervärdesskatt, dnr 202 505882-18/111