Områden: Inkomstskatt

Datum: 2023-03-20

Dnr: 8-2278089

1 Sammanfattning

På grund av att det är särskilda regelverk som styr rätten till sjukpenning anser Skatteverket att, vid avräkning av utländsk skatt, sjukpenning i inkomstslaget näringsverksamhet antingen är en svensk eller utländsk inkomst och att det styrs av vilken stat som betalar ut ersättningen. Sjukpenning från den svenska Försäkringskassan är därför en svensk inkomst vid spärrbeloppsberäkningen. Detsamma gäller för andra typer av socialförsäkringsersättningar som tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Spärrbeloppsberäkning – fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt” (2009-10-07, dnr 131 745277-09/111) som inte längre ska tillämpas. Ställningstagandet innebär inget ändrat synsätt utan är en uppdatering och anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

En person bedriver enskild näringsverksamhet såväl i Sverige som från ett fast driftställe i ett annat land. Verksamheten beskattas både i Sverige och i det andra landet. Utländsk skatt ska därför avräknas. Personen, som tillhör svensk socialförsäkring, får sjukpenning från den svenska Försäkringskassan. Hen redovisar denna ersättning i sin näringsverksamhet. Frågan gäller om sjukpenningen ska anses vara en utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen.

3 Gällande rätt m.m.

Vid avräkning av utländsk skatt görs en spärrbeloppsberäkning för att beräkna hur stor del av den svenska skatten som belöper på den utländska inkomsten. Beräkningen görs genom att ett bråktal multipliceras med den svenska skatten. Bråktalets täljare innehåller de utländska förvärvsinkomsterna och bråktalets nämnare innehåller den sammanlagda svenska och utländska förvärvsinkomsten.

De utländska förvärvsinkomster som ingår i täljaren i spärrbeloppsberäkningen är intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter (2 kap. 10 § lagen [1986:468] om avräkning av utländsk skatt, AvrL).

Sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken och sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet om ersättningen grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverksamhet (15 kap. 8 § inkomstskattelagen [1999:1229]).

Vem som omfattas av svensk socialförsäkring och har rätt till förmåner bestäms av socialförsäkringsbalken, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och de socialförsäkringskonventioner som ingåtts med andra stater.

4 Bedömning

Det är inte bara intäkts- och kostnadsposter som är direkt hänförliga till den utländska inkomsten som ska ingå i täljaren i spärrbeloppsberäkningen. Samtliga intäkts- och kostnadsposter som inte är specifikt hänförliga till den svenska eller utländska inkomsten ska fördelas mellan dessa inkomster, om inte annat anges i lagtexten eller framgår av rättspraxis. Däremot ska de intäkts- och kostnadsposter som enbart ska ses som svenska inte påverka den utländska inkomsten.

Sjukpenning som utbetalas från Försäkringskassan är inkomstbaserad och grundar sig på att personen är socialförsäkrad i Sverige. Det är fråga om en offentligrättslig ersättning som betalas ut av en svensk myndighet och som regleras i en särskild lagstiftning. Utländsk sjukpenning utbetalas när en person är socialförsäkrad i ett annat land än Sverige och den styrs av det utländska regelverket.

Vid tillämpning av skatteavtal ses sjukpenning inte som en rörelseinkomst. I många fall har utbetalarstaten rätt att beskatta utbetald socialförsäkringsersättning.

På grund av att det är särskilda regelverk som styr rätten till sjukpenning anser Skatteverket att, vid avräkning av utländsk skatt, sjukpenning i inkomstslaget näringsverksamhet antingen är en svensk eller utländsk inkomst och att det styrs av vilken stat som betalar ut ersättningen. Sjukpenning från den svenska Försäkringskassan är därför en svensk inkomst vid spärrbeloppsberäkningen. Detsamma gäller för andra typer av socialförsäkringsersättningar som tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Spärrbeloppsberäkning – fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt” (2009-10-07, dnr 131 745277-09/111) som inte längre ska tillämpas. Ställningstagandet innebär inget ändrat synsätt utan är en uppdatering och anpassning till aktuell lagtext.