OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vad som gäller för utbetalarens skyldighet att göra skatteavdrag på ersättning för arbete när mottagaren är godkänd för F-skatt.

Mottagare som är godkänd för F-skatt

Ett mycket viktigt undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag på ersättning för arbete gäller när betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Bestämmelser om detta finns i 10 kap. 11–13 §§ SFL. Motsvarande bestämmelser avseende betalning av arbetsgivaravgifter finns i 2 kap. 5 § SAL.

Den som anlitar en person som är godkänd för F-skatt för att utföra ett arbete, ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Detta gäller oavsett om ersättningen ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller inkomstslaget tjänst.

Läs mer om godkännande av F-skatt m.m. under A-skatt, F-skatt, FA-skatt & SA-skatt.

Avtals- eller betalningstidpunkt

Skatteavdrag ska inte göras om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms (= avtalstidpunkten) eller när den betalas ut (= betalningstidpunkten) enligt 10 kap. 11 § första stycket SFL.

Om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt vid något av dessa tillfällen ska F-skattens rättsverkningar gälla, d.v.s. utbetalaren ska inte göra skatteavdrag.

När är ersättningen bestämd vid återkallelse under uppdraget?

Det kan uppstå svårigheter att veta vilken skatteform, A eller F-skatt, som gäller i ett uppdrag när ett godkännande för F-skatt återkallas under tiden som ett uppdrag utförs och den som utför uppdraget har F-skatt vid avtalstillfället men A-skatt vid utbetalningstillfället. För att F-skattens rättsverkningar i ett sådant fall ska gälla i uppdraget krävs att ersättningen var bestämd redan vid avtalstillfället.

En ersättning får anses vara bestämd om den i avtalet är angiven till ett totalbelopp för hela uppdraget eller har angetts på ett sådant sätt att totalbeloppet lätt går att beräkna. Ersättningen bör också anses vara bestämd när endast en viss timlön avtalats. Detta gäller även om timlön avtalas med viss indexuppräkning.

Hur länge gäller ett skriftligt åberopande?

Om en uppgift om att mottagaren är godkänd för F-skatt har lämnats på ett godtagbart sätt och ersättningen har bestämts på sätt som angetts ovan uppkommer frågan hur länge uppgiften om F-skattegodkännandet ska gälla. Frågan blir främst aktuell när ett godkännande för F-skatt har återkallats.

Det skriftligt åberopade godkännandet gäller endast i det offererade uppdraget. Så snart ett nytt uppdrag påbörjas (med ny överenskommelse om ersättning) gäller de rättsverkningar som motsvaras av den då aktuella skatteformen. Ett godkännande av F-skatt som åberopas i ett uppdrag gäller utan tidsgräns så länge uppdraget består. Visserligen kan godkännandet ha återkallats men det ändrar inte att det är F-skattens rättsverkningar som gäller i det aktuella uppdraget. Detta innebär alltså att när ett godkännande om F-skatt har åberopats i ett uppdrag vid avtalstillfället (då ersättningen bestämdes) så gäller denna uppgift ända till dess att uppdraget har slutförts.

Det bör observeras att om ersättningen ändras under tiden för uppdraget anses ett nytt avtal ha slutits. Då kommer den skatteform som uppdragstagaren har vid ändringstillfället gälla i det nya uppdraget.

Exempel

En orkester bedriver sin verksamhet i form av AB. Bolaget är godkänt för F-skatt. I februari ett år skrivs kontrakt via en artistförmedling om ett framträdande i september samma år. Orkestern (bolaget) anger i kontraktet att den har F-skatt. I kontraktet bestäms bl.a. ersättningens storlek. När ersättningen ska betalas ut efter fram­trädandet i september visar det sig att bolagets god­kännande har återkallats och att det numera har A-skatt. Men eftersom bolaget hade F-skatt när ersätt­ningen be­stämdes så gäller, trots byte av skatteform, fortfarande F-skattens rättsverkningar.

I de flesta fall är skatteformen densamma både vid avtals- och utbetalningstillfället. Om skatteformen ändå skulle ändras mellan avtals- och utbetalningstillfället kan det få följande konsekvenser:

  • En fysisk person som har F-skatt vid avtalstillfället då ersättningen bestämdes men A-skatt vid utbetalningstillfället blir skyldig att själv stå för betalningen av preliminär­ skatt och socialavgifter.
  • En fysisk person som har A-skatt vid avtalstillfället men F-skatt vid utbetalningstillfället blir också skyldig att betala skatt och avgifter. Även i detta fall har F-skatten rättsverkan. I lagtexten anges att skatteavdrag inte ska göras om den som tar emot ersättningen är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller när den betalas ut (10 kap. 11 § SFL). Det gäller oavsett vad parterna avtalade när ersättningen bestämdes. Vill betalningsmottagaren undvika denna konse­kvens kan han antingen vänta med att ansöka om godkännande för F-skatt till efter utbetalningen eller begära F-skatt med villkor och låta bli att åberopa F-skatten.

Om utbetalaren gör gällande att en betalningsmottagare med A-skatt, var godkänd för F-skatt vid avtalstillfället är det utbetalaren som ska visa att betalningsmottagaren hade F-skatt när avtalet ingicks för att han ska slippa att göra skatteavdrag.

Rättsverkan vid byte av skatteform vid avtals- och utbetalningstillfället

Tabellen nedan visar vilken rättsverkan skatteformen får beroende på hur det sett ut vid avtalstillfället och utbetalningstillfället.

Avtalstillfället

Utbetalningstillfället

Ger rättsverkan

A

A

A

F

F

F

A

F

F

F

A

F

Hur visas att godkännande för F-skatt finns?

En utbetalare kan under vissa förutsättningar lita på en uppgift om godkännande för F-skatt utan att behöva undersöka om den är riktig. Uppgiften kan lämnas på en faktura i ett anbud eller annan liknande handling. Det finns inga formkrav på hur uppgiften om godkännandet ska formuleras.

Utbetalaren kan utgå från att uppgiften om godkännande för F-skatt är korrekt och ska då inte göra skatteavdrag (10 kap. 12 § första stycket SFL). Skulle uppgiften senare visa sig vara felaktig riskerar utbetalaren inte att bli ansvarig för betalning av det ej gjorda skatteavdraget.

För att en uppgift om godkännande ska få godtas ska den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren. Uppgifterna på handlingen ska avse det aktuella uppdraget.

Med nödvändiga identifikationsuppgifter avses namn och adress på såväl utbetalaren som mottagaren samt uppgift om mottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer (3 kap. 2 § SFF).

F-skatt med villkor

Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet (9 kap. 3 § SFL). Om mottagaren av en ersättning är godkänd för F-skatt med ett sådant villkor gäller F-skattens rättsverkningar bara om godkännandet åberopas skriftligen (10 kap. 11 § andra stycket SFL). Åberopandet kan han eller hon göra i en faktura eller liknande handling.

Det innebär att personen har både skatteformen F-skatt och A-skatt (s.k. FA-skatt). Syftet med kombinationen är att reglerna för A-skatt ska användas när den skattskyldige har anställningsinkomster och godkännandet för F-skatt vid inkomst av näringsverksamhet. Endast fysiska personer kan ha F-skatt med villkor. Skälet till detta är att ersättning för arbete som betalas ut till juridiska personer alltid hänförs till inkomst av näringsverksamhet.

Att en person har både F- och A-skatt förändrar inte rättsverkningarna för respektive skatteform. En utbetalare ska utgå från att det är A-skattens rättsverkningar som gäller om inte betalningsmottagaren skriftligen åberopar F-skatten. Om betalningsmottagaren skriftligen åberopar godkännandet för F-skatt i det aktuella uppdraget ska utbetalaren inte göra skatteavdrag (10 kap. 11 § andra stycket SFL).

Om en person, som är godkänd för F-skatt med villkor, åberopar F-skatten när det är uppenbart att det är fråga om anställning är utbetalaren skyldig att skriftligen anmäla detta till Skatteverket.

Ond tro

I en enda situation gäller inte rättsverkningarna för F-skatten, trots att ett godkännande åberopats, nämligen om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften om F-skatt är oriktig (10 kap. 12 § andra stycket SFL). Om utbetalaren är i ond tro om innehavet av F-skatt får åberopandet inte godtas och skatteavdrag ska göras. Detta gäller oberoende av om fråga är om F-skatt eller F-skatt med villkor.

Här kan det uppstå tvist kring frågan om när utbetalaren kan ha fått sådan kunskap. Om Skatteverket exempelvis underrättat en uppdragsgivare, redan innan priset för arbetet bestämts, om att betalningsmottagaren inte längre är godkänd för F-skatt, gäller inte skriftlig uppgift om godkännandet. Utbetalaren är i stället skyldig att göra skatteavdrag från utbetald ersättning för arbete.

Det för utbetalaren säkraste sättet att undvika ansvar för inte gjorda skatteavdrag är att få uppgift om att mottagaren är godkänd för F-skatt skriftligt på offert, faktura eller liknande. Skyldighet att kontrollera en sådan lämnad uppgift finns inte. Utbetalaren kan dock också kontakta Skatteverket för att få uppgift om eller kontrollera en uppgift om skatteformen. Dessa uppgifter går också att få via Skatteverkets servicetelefon.

Exempel

Restaurangägare T anlitar, efter att ha inhämtat anbud, rörmokaren R för att installera nya vattenledningar i hans restaurang. R har i anbudet angett kostnaden till 50 000 kr. I anbudet har också R skrivit ”Innehar F-skatt” och sitt personnummer. Detta är tillräckligt för att T ska veta vem som ska betala skatter och socialavgifter. T ska alltså inte göra skatteavdrag och inte betala arbetsgivaravgifter.

Ett halvt år efter det att T har anlitat rörmokare R uppstår en vattenläcka i köket. Nu är det bråttom och T ringer efter R igen som tursamt nog kan komma genast och sätta igång och laga läckan som visar sig vara ganska omfattande. När arbetet är klart och R åkt tillbaka till firman kommer T på att han glömt att fråga om R har F-skatt. T ringer då till Skatteverket och får beskedet att R numera har A-skatt. Fakturan som kommer några dagar senare anger på samma sätt som det tidigare anbudet att R är F-skatteregistrerad. T är trots detta skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete eftersom han numera vet att uppgiften om F-skatt är felaktig.

Ersättning till juridisk person

Reglerna om skatteavdrag gäller också när ersättning för utfört arbete betalas till en juridisk person, t.ex. ett bolag eller en förening. Även då måste utbetalaren göra klart för sig om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Det saknar helt betydelse om betalningsmottagaren bedriver näringsverksamhet. Finns ingen uppgift om godkännandet för F-skatt ska utbetalaren göra skatteavdrag, om han eller hon inte på annat sätt fått säker uppgift om att betalningsmottagaren har F-skatt. Skatteavdrag görs med 30 procent (11 kap. 24 § SFL).

Avtalets verkliga innebörd

Högsta förvaltningsdomstolen har 2007 meddelat två domar om F-skattens rättsverkningar. Domarna begränsar Skatteverkets möjlighet att vid beslut bortse från civilrättsliga avtal där uppdragstagaren har F-skatt. Endast i de fall det är frågan om ett avtal som inte motsvarar vad parterna egentligen kommit överens om, kan Skatteverket bortse från F-skattens rättsverkningar (RÅ 2007:61 I och II). Enligt allmänna rättsprinciper ska i sådana fall avtalens verkliga innebörd läggas till grund för beskattningen. Ett exempel på ett sådant avtal kan vara när ett vanligt anställningsavtal med en person skrivs om med den anställdes bolag med F-skatt som uppdragstagare trots att anställningen är avsedd att fortsätta som tidigare.

Pension, sjukpenning, A-kassa

Regeln om att skatteavdrag inte ska göras på ersättning för arbete till den som är godkänd för F-skatt gäller inte undantagslöst. Skatteavdrag ska göras från ersättning för pension, sjukpenning och annan ersättning som avses i 10 kap. 3 § andra stycket SFL samt ersättning från semesterkassa även om mottagaren är godkänd för F-skatt (10 kap. 13 § SFL). Skatteavdrag ska således göras från föräldrapenning, dagpenning från A-kassor, starta eget-bidrag, olika former av studiestöd m.m.

Sjukpenning i näringsverksamhet

Sjukpenning som grundas på näringsverksamhet inte ska vara underlag för skatteavdrag om mottagaren har en debiterad preliminärskatt, F-skatt eller särskild A-skatt att betala. Detta är ett undantag från undantaget. Se mer om detta på sidan Vissa ersättningar och betalningsmottagare under rubriken Sjukpenning.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 61 [1]

Lagar & förordningar