OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En anställd kan få avdrag för ersättning till ett arbetsbiträde eller en agent som den anställde själv har varit tvungen att anlita för att kunna utföra sin tjänst och själv betalat lönen för.

Avdrag för ersättning till arbetsbiträde

En anställd kan få avdrag för ersättning till ett arbetsbiträde som den anställde själv har varit tvungen att anlita för att kunna utföra sin tjänst och själv betalat lönen för. Även om arbetsbiträde inte längre nämns som exempel på avdragsgill kostnad i IL så har avsikten inte varit att man efter lagens införande inte ska kunna få avdrag för kostnad för arbetsbiträde. Enligt 12 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i inkomstslaget tjänst dras av som kostnader. Enligt rättspraxis medges avdrag för sådan ersättning till arbetsbiträde som är motiverad med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden och verksamhet. En sjukhuspräst hade i sitt arbete gett psykoterapeutisk behandling under handledning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att kostnaderna för handledningen var avdragsgilla (RÅ 1988 ref. 26).

Om en make eller ett hemmavarande barn under 16 år har arbetat i en skattskyldigs förvärvsverksamhet kan den skattskyldige inte få avdrag för värdet av det arbetet (60 kap. 1–3 §§ IL).

Artister och idrottsutövare har i vissa fall rätt till avdrag för agent- och managerkostnader

Inom vissa branscher använder man sig av personliga agenter för att få uppdrag. Detta förekommer till exempel för idrottsutövare, musiker, artister, skådespelare och modeller.

Agent- och managerkostnader innefattar ofta även förmedlingsavgifter och andra serviceavgifter som betalas löpande till agenturen. Sådana avgifter anses som regel avdragsgilla.

Avdrag medges för ersättning till agent eller annat arbetsbiträde som motiveras av den skattskyldiges verksamhet och inkomstförhållanden.

Flera korta uppdrag utan anställningsförhållande

För personer som arbetar i branscher där det ligger i arbetets natur att under året ha flera korta uppdrag utan att ett anställningsförhållande finns mot någon av uppdragsgivarna kan det finnas ett behov att anlita en agent eller manager (arbetsbiträde). En sådan person anlitas för t.ex. marknadsföring och bevakning av att rätt royalty betalas ut. Agenten eller managern kan även anlitas för att hjälpa till vid avtalsskrivning i samband med att uppdragstagaren engageras för ett nytt uppdrag.

Om de avtal som sluts avser kortvariga uppdrag och uppdragen saknar anställningskaraktär kan kostnaderna för agenten eller managern även i dessa fall ses som kostnader för att bibehålla inkomstkällan och avdrag kan medges även för dessa kostnader.

Längre uppdrag som har karaktär av anställning

Vissa personer engageras för längre uppdrag som har karaktär av anställning. Det kan gälla t.ex. ishockeyspelare, fotbollsspelare och övriga lagidrottare samt skådespelare, musiker och artister. Varje uppdrag bör i dessa fall ses som en ny inkomstkälla och de agent- eller managerkostnader som uppkommer i samband med avtalsskrivning är därför inte avdragsgilla i inkomstslaget tjänst. Agentkostnaden i samband med att teckna ett sådant avtal är då att jämställa med kostnad för att förvärva en ny inkomstkälla.

Rättsfall om ishockeyspelare

Ishockeyspelare har inte fått avdrag för kostnader för spelaragent som de har haft i samband med att de tecknat nya spelarkontrakt. Agentkostnaderna ansågs vara kostnader för att ishockeyspelarna skulle få nya anställningar (KRG 2002-03-05, mål nr 4352-2000 och KRSU 2003-06-02, mål nr 893-02).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRG 2002-03-05, mål nr 4352-2000 [1]
  • KRSU 2003-06-02, mål nr 893-02 [1]
  • RÅ 1988 ref. 26 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]