OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Medlemsavgifter är inte avdragsgilla. Avdrag kan däremot medges för årliga avgifter som är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen, t.ex. för att få behålla sin auktorisation eller sitt godkännande inom yrket.

Medlemsavgifter är inte avdragsgilla

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, a-kassor, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges Advokatsamfund, Föreningen Auktoriserade Revisorer, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Om ordföranden i en förening får ersättning för sitt arbete inom föreningen är denna ersättning naturligtvis en skattepliktig inkomst. Även om en förutsättning för att vara ordförande i föreningen är att man är medlem i den så medges inte heller i detta fall avdrag.

Årliga avgifter till Fastighetsmäklarnämnden och Revisorsnämnden är avdragsgilla

Fastighetsmäklare och revisorer är skyldiga att betala en årlig avgift till Fastighetsmäklarnämnden och Revisorsnämnden, för att få behålla sin auktorisation eller godkännande inom sina yrken. Detta framgår av fastighetsmäklarförordningen respektive förordningen om revisorer.

Båda nämnderna är statliga myndigheter och avgiften är en utgift i samband med godkännande och auktorisation inom en viss yrkeskår. Årsavgiften är därför inte jämförlig med en sådan medlemsavgift i en förening eller sammanslutning som omfattas av avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL. I bägge fallen är avgiften en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen. Godkännandet respektive auktorisationen upphör för den som inte betalar årsavgiften. Skatteverket anser därför att den årliga avgift som anställda betalar till Fastighetsmäklarnämnden eller Revisorsnämnden är avdragsgill.

Däremot är den avgift som en mäklare eller revisor betalar för att första gången få ett godkännande eller en auktorisation inom sitt yrke inte avdragsgill (RÅ 84 1:13). En sådan avgift innebär att man får en formell kompetens som är större än den man hade innan.

Även andra årliga avgifter kan vara avdragsgilla

Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation och tillsyn. Det som gäller för fastighetsmäklare och revisorer kan även gälla för auktoriserade tolkar och andra yrkesgrupper som har motsvarande krav på auktorisation.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 84 1:13 [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetsmäklarförordningen (2011:668) [1]
  • Förordningen om revisorer (1995:665) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden [1]