OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket registrerar uppgift om föräldraskap för en kvinna enligt 1 kap 9 § FB i folkbokföringen om föräldraskapet är fastställt av socialnämnden eller allmän domstol.

Föräldraskap för maka, partner eller sambo till barnets mor

Från och med den 1 juli 2005 får assisterad befruktning med donerade spermier utföras i svensk sjukvård även för en kvinna som är maka, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna.

Den kvinna i förhållandet, som inte har fött barnet registreras som barnets förälder och inte som barnets mor eller far. Relationen betecknas som föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.

Presumtion saknas för föräldraskap

Föräldraskapet måste alltid vara fastställt av socialnämnden eller allmän domstol. Reglerna om faderskapspresumtion saknar motsvarighet när det gäller föräldraskap. Den kvinna som är gift med eller registrerad partner till en kvinna som föder ett barn anses inte automatiskt som förälder till barnet.

Fastställande genom bekräftelse eller dom

Enligt 1 kap. 9 § FB kan föräldraskap fastställas för en kvinna som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets mor. För att bestämmelsen ska gälla krävs att en assisterad befruktning har utförts enligt 6 kap. eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Bestämmelsen gäller inte om den assisterade befruktningen har skett på något annat sätt, exempelvis i egen regi eller vid en klinik utomlands. I dessa fall ska i stället faderskap fastställas enligt 1 kap. 3–5 §§ FB.

För att ett föräldraskap ska kunna fastställas enligt föräldrabalken måste kvinnan har samtyckt till inseminationen eller befruktningen. Det måste också vara sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen.

Bekräftelse från socialnämnden

En bekräftelse av föräldraskap ska alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare godkänna bekräftelsen. I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om föräldraskap men det kan också förekomma att dessa ärenden handläggs av sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder.

Om barnet är över 18 år ska barnet godkänna förälderns skriftliga och bevittnade bekräftelse. Även barnets godkännande ska vara skriftligt. Socialnämnden och barnets mor behöver inte godkänna bekräftelsen i detta fall. (1 kap 4 § FB)

Om en man presumeras vara far till barnet kan inte Skatteverket registrera en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap 9 § FB för en kvinna i folkbokföringen.

Om det senare visar sig att den kvinna som har bekräftat föräldraskapet inte är förälder till barnet måste en domstol förklara att bekräftelsen inte gäller. Läs mer om detta under Hävande.

Om barnet har hemvist i Sverige och det kan antas att en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 kap. 9 § FB, är socialnämnden skyldig att utreda om det är fråga om ett sådant föräldraskap och se till att föräldraskapet blir fastställt. Svensk lag tillämpas även om barnet är utländsk medborgare. Läs mer om barn som är svenska medborgare med hemvist utomlands under Internationella förhållanden.

Bekräftelse av föräldraskapet genom socialnämnden kan ske både före och efter barnets födelse. (1 kap. 9 § och 1 kap. 4 § andra stycket FB)

Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har godkänt föräldraskapsbekräftelsen.

Skatteverket registrerar normalt föräldraskapet från det datum som socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Om socialnämnden har godkänt föräldraskapet före barnets födelse får Skatteverket i stället registrera föräldraskapet från och med barnets födelsedatum.

Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap och föräldraskap. Normalt bör föräldraskapet vara utrett inom ett år från barnets födelse (2 kap. 8 och 8a §§ FB).

Socialnämnden får under vissa angivna förutsättningar lägga ner en påbörjad utredning om föräldraskap (2 kap. 7 och 8 a §§ FB).

Domstol kan fastställa föräldraskap

Ett föräldraskap som inte kan fastställas genom bekräftelse kan fastställas av allmän domstol.

Socialnämnden, barnets vårdnadshavare eller barnet själv (om det är över 18 år) kan föra talan vid domstol om fastställandet av föräldraskap (3 kap. 14 § andra stycket FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Riksdag & regering

  • Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. [1]