OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2021.

Den som föder barnet räknas som barnets mor

Enligt svensk rätt är det alltid den kvinna som föder ett barn som är barnets mor även i rättslig mening. Moderskapspresumtionen gäller också för det fall barnet har blivit till genom en äggdonation. Det rättsliga moderskapet uppstår vid barnets födelse och registreras i folkbokföringen från och med barnets födelsedatum (lag [2006:351] om genetisk integritet m.m. och 1 kap. 7 § FB).

Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige

Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige och regleras inte i svensk lagstiftning. Den svenska lagstiftningen är heller inte anpassad till sådana arrangemang som genomförs i utlandet. Däremot kan olika frågor som exempelvis rör faderskap, adoption och vårdnad bli aktuella.

Surrogatmoderskap innebär att en annan kvinna bär barnet i sin livmoder. Vanligen är det fråga om insemination av spermier eller äggdonation från en annan kvinna, men olika former av genetiskt samband mellan barnet och de involverade personerna är möjliga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Föräldrabalk (1949:381) [1]

Riksdag & regering

  • Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. [1]