OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2021.

Om barnets mor är gift registreras maken som far till barnet. I annat fall måste faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut innan Skatteverket kan registrera relationen.

Presumtion – maken antas vara far till barnet

Om barnets mor är gift vid barnets födelse presumeras (antas) maken vara far till barnet och ska registreras som far.

Om det finns en dom om äktenskapsskillnad anses makarna vara gifta ända tills domen vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Mannen i äktenskapet antas därmed vara far till barnet om det föds innan domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.

För barn födda 1976 eller tidigare gällde att den tidigare maken antogs vara barnets far om barnet var fött inom en viss tid efter äktenskapets upplösning.

Faderskapspresumtion gäller även om barnets mor är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att han skulle kunna vara far till barnet (1 kap. 1 § FB).

Om en änka gifter om sig och föder barn så kort tid efter det förra äktenskapets upplösning att den avlidne maken skulle kunna vara far till barnet, är det ändå mannen i det senare äktenskapet som antas vara barnets far (1 kap. 1 § FB).

Fastställande – om presumption saknas

Det saknas faderskapspresumtion om barnets mor är

  • ogift
  • frånskild
  • änka och barnet föds så lång tid efter mannens död att han inte skulle kunna vara far till barnet.

I dessa fall måste faderskapet vara fastställt genom bekräftelse eller dom för att Skatteverket ska kunna registrera någon som far till ett barn. Om faderskapet inte har blivit fastställt får Skatteverket inte registrera någon far till barnet. (1 kap 3 § FB)

Faderskapspresumtion saknas också när barnets mor är gift med en annan kvinna eller registrerad partner. Då kan det i stället bli fråga om att fastställa och registrera föräldraskap enligt 1 kap 9 § FB för en kvinna.

Bekräftelse från socialnämnden

En faderskapsbekräftelse ska alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare godkänna bekräftelsen. I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om faderskap men det kan också förekomma att dessa ärenden handläggs av sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder.

Om barnet är över 18 år ska barnet godkänna den skriftliga och bevittnade faderskapsbekräftelsen. Även barnets godkännande ska vara skriftligt. Socialnämnden och barnets mor behöver inte godkänna bekräftelsen i detta fall.

Om en man presumeras vara far till barnet kan Skatteverket inte registrera en faderskapsbekräftelse från en annan man.

Om en man har bekräftat ett faderskap och det senare visar sig att han inte är far till barnet måste domstol förklara att bekräftelsen inte gäller. Läs mer om detta under Hävande.

Socialnämnden är skyldig att försöka fastställa faderskap för barn som har hemvist i Sverige. Svensk lag tillämpas även om barnen är utländska medborgare. Läs mer om barn som är svenska medborgare med hemvist utanför Sverige under Internationella förhållanden.

En faderskapsbekräftelse genom socialnämnd kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Om socialnämnden har godkänt faderskapet före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället faderskapet från och med barnets födelsedatum.

Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap. Normalt bör faderskapet vara utrett inom ett år från barnets födelse (2 kap 8 § FB).

Socialnämnden får under vissa angivna förutsättningar lägga ner en påbörjad faderskapsutredning (2 kap 7 § FB).

Domstol kan fastställa faderskap

Ett faderskap som inte kan fastställas genom bekräftelse kan fastställas av allmän domstol.

Socialnämnden, barnets vårdnadshavare eller barnet själv (om det är över 18 år) kan föra talan vid domstolen om fastställande av faderskap (3 kap 5 § FB).

När domstolsbeslutet vunnit laga kraft skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket registrerar faderskapet från och med datumet för domen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar