OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription. En person kan också efter egen ansökan befrias från sitt svenska medborgarskap.

Preskription

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom s.k. preskription. Detta sker när en svensk medborgare fyller 22 år om personen är född utomlands och aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Bestämmelsen gäller alla svenska medborgare oavsett hur medborgarskapet har förvärvats. Preskription ska däremot inte ske om det skulle leda till att personen kommer att sakna medborgarskap och bli statslös (14 § fjärde stycket MedbL). Ytterligare ett undantag från preskriptionsregeln görs för personer som före 22 års ålder bott sammanlagt minst sju år i Danmark, Finland, Island och Norge (17 § MedbL).

Migrationsverket kan medge att det svenska medborgarskapet behålls om en person före 22 års ålder ansöker om detta innan preskriptionen träder i kraft (14 § andra stycket MedbL). Ansökan för en folkbokförd person görs till Migrationsverket som underrättar Skatteverket när de fattat ett beslut. Är personen inte folkbokförd i Sverige ska ansökan lämnas till en svensk beskickning i utlandet (5 § MedbF, 9 § MedbF).

Barn till den som förlorat sitt medborgarskap

Barn till en person som förlorat sitt svenska medborgarskap genom preskription förlorar också sitt svenska medborgarskap om barnet har fått medborgarskapet genom denna förälder (14 § tredje stycket MedbL).

Syftet med preskription

Syftet med bestämmelsen i 14 § MedbL är att förhindra att barn till utlandssvenskar behåller sitt svenska medborgarskap i flera generationer trots att samhörigheten med Sverige gått förlorad. Enbart det förhållandet att personen har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för passändamål behöver inte innebära att personen fortfarande är svensk medborgare.

Befrielse från svenskt medborgarskap

En person kan efter en ansökan befrias från sitt svenska medborgarskap (15 § MedbL). För en folkbokförd person görs ansökan till Migrationsverket (22 § MedbL). Migrationsverket skickar sedan en underrättelse om beslut av befrielse från svenskt medborgarskap till Skatteverket (9 § MedbF). Om personen inte är folkbokförd ska ansökan lämnas till en svensk beskickning i utlandet.

Om personen inte redan är utländsk medborgare sker befrielsen först när han eller hon har förvärvat ett utländskt medborgarskap. I beslutet från Migrationsverket framgår då inom vilken tid detta måste ske för att personen ska befrias från sitt svenska medborgarskap.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar