OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Den nuvarande medborgarskapslagen gäller från den 1 juli 2001. När Skatteverket bedömer en persons svenska medborgarskap kan det i vissa fall vara nödvändigt att känna till äldre bestämmelser, t.ex. vilka regler som gällde vid tidpunkten för personens födelse.

Tidigare bestämmelser

Nuvarande medborgarskapslag gäller från den 1 juli 2001 och ersatte lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap. I den nuvarande medborgarskapslagen har ändringar gjorts från den 1 april 2015. Förändringar i lydelsen av den gamla medborgarskapslagen gjordes den 1 juli 1979.

När Skatteverket bedömer en persons svenska medborgarskap kan det i vissa fall vara nödvändigt att känna till äldre bestämmelser, t.ex. vilka regler som gällde vid tidpunkten för personens födelse.

Före den 1 januari 1951

Barn blev svenska medborgare vid födseln om:

 • fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor
 • modern var svensk medborgare och inte gift med barnets far.

Från den 1 januari 1951 till den 30 juni 1979

Barn till en svensk mor och en utländsk far blev svensk medborgare under förutsättning att föräldrarna var gifta och barnet inte förvärvade medborgarskap genom fadern. För barn födda före 1977 gällde dessutom att barnet skulle vara fött i Sverige eller något av följande:

 • för åren 1951 till 1976 i Danmark eller Norge
 • för åren 1969 till 1976 i Danmark, Norge eller Finland.

Barn som föddes av ogift svensk mor och en utländsk far kunde förlora sitt svenska medborgarskap när föräldrarna gifte sig med varandra. Detta under förutsättning att barnet

 • förvärvade utländskt medborgarskap genom giftermålet
 • var under 18 år och ogift och
 • var bosatt utomlands vid föräldrarnas giftermål.
 • Det samma gällde även för ett sådant barn när föräldrarna gifte sig med varandra och barnet flyttade utomlands före 18 års ålder och då fortfarande var utländsk medborgare.

Från den 1 juli 1979 till den 30 juni 2001

Barn blev svenska medborgare vid födseln om

 • modern var svensk medborgare
 • fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor
 • fadern var avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets mor.

Barn som enligt lagstiftningen före den 1 juli 1979 inte hade förvärvat svenskt medborgarskap vid födseln kunde under en övergångsperiod förvärva svenskt medborgarskap genom en anmälan till Statens invandrarverk. En sådan anmälan kunde göras fram till den 1 juli 1982 och gällde för barn under 18 år.

Före den 1 juli 2001 kunde en person förlora sitt svenska medborgarskap om han eller hon frivilligt förvärvat ett utländskt medborgarskap

 • efter ansökan eller uttryckligt samtycke
 • genom inträde i allmän tjänst i ett annat land
 • såsom biperson i vissa fall.

Från den 1 juli 2001 till den 31 mars 2015

Barn blev svenska medborgare vid födelsen om

 • modern var svensk medborgare
 • fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor
 • fadern var svensk medborgare, inte gift med barnets mor och barnet föddes i Sverige
 • fadern var avliden men vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mor
 • fadern var avliden men vid sin död svensk medborgare, inte gift med barnets mor och barnet föddes i Sverige.

Sedan den 1 juli 2006 likställs den som är förälder enligt 1 kap 9 § FB med den som är far vid förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen.

Övergångsbestämmelser till medborgarskapslagen

Medborgarskapslagen innehåller även övergångsbestämmelser. En del av dessa har begränsad giltighetstid.

Förlust av svenskt medborgarskap vid förvärv av annat medborgarskap

Fram till den 1 juli 2002 gällde fortfarande regeln i 7 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap om förlust av svenskt medborgarskap vid förvärv av medborgarskap i Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Tyskland och Österrike.

Förvärv av svenskt medborgarskap för ett barn fött i Sverige före den 1 juli 2001

Ett barn som var fött i Sverige före den 1 juli 2001 och som hade en svensk far som inte var gift med barnets mor hade rätt att förvärva svenskt medborgarskap efter anmälan i enlighet med en övergångsbestämmelse i punkt 2 till medborgarskapslagen. Förutsättningarna var att den svenske fadern gjorde anmälan till Migrationsverket före den 1 juli 2003 och att barnet var under 18 år.

Förvärv av svenskt medborgarskap för adoptivbarn

Ett adoptivbarn som skulle ha blivit svensk medborgare om 3 § MedbL hade varit giltig vid tidpunkten för adoptionsbeslutet kunde förvärva svenskt medborgarskap i enlighet med medborgarskapslagens övergångsbestämmelse, punkt 3. Det krävdes då att adoptionen beslutats den 1 juli 1992 eller senare, att anmälan gjordes till Migrationsverket före den 1 juli 2003 och att barnet var under 18 år.

Automatisk förlust av svenskt medborgarskap enligt 1950 års lag

Den som förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § i 1950 års medborgarskapslag kan från den 1 april 2015 återfå medborgarskapet efter en anmälan till Migrationsverket. Detta innebär att personer som automatiskt förlorat sitt svenska medborgarskap har möjlighet att på nytt förvärva svenskt medborgarskap. Personen behöver inte ha hemvist i Sverige och bestämmelsen har ingen tidsgräns. Om en person återfår svenskt medborgarskap förvärvar även personens barn svenskt medborgarskap om förutsättningarna i 10 § MedbL är uppfyllda.

Förvärv av svenskt medborgarskap genom legitimering

För barn födda den 1 april 2015 eller senare gäller inte den tidigare bestämmelsen i 4 § MedbL om förvärv av svenskt medborgarskap när barnets svenska far ingår äktenskap med barnets utländska mor, s.k. legitimering.

Bestämmelsen gäller fortfarande för barn födda före den 1 april 2015 under följande förutsättningar:

 • att barnet föddes i utlandet innan föräldrarna ingick äktenskap med varandra
 • att barnet är ogift
 • under 18 år och
 • att faderskapet är juridiskt fastställt.

Förvärvar en underårig person svenskt medborgarskap enligt bestämmelsen, förvärvar även hans eller hennes ogifta barn svenskt medborgarskap om förutsättningarna i 10 § MedbL är uppfyllda.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda i utlandet

För barn födda i den 1 april 2015 eller senare gäller inte den tidigare bestämmelsen i 5 § MedbL om anmälan om svenskt medborgarskap.

Bestämmelsen gäller fortfarande för barn födda före den 1 april 2015 förutsatt att barnet föddes i utlandet av en ogift utländsk mor men har en svensk far.

Förvärvar en underårig person svenskt medborgarskap enligt bestämmelsen, förvärvar även hans eller hennes ogifta barn svenskt medborgarskap om förutsättningarna i 10 § MedbL är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar