OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

En anmälan om flytt ska göras skriftligen till Skatteverket inom en vecka efter flytten.

Anmälningsskyldighet

En folkbokförd person som flyttar ska anmäla detta till Skatteverket inom en vecka efter det att han eller hon har flyttat. Man kan även anmäla innan flytten (25 § FOL). Själva flyttdagen ska inte tas med i ”flyttveckan”. Om flyttdagen exempelvis är på en måndag så är sista dag för anmälan på tisdagen i veckan efter.

Även när en person flyttar mellan två bostäder inom samma fastighet, t.ex. vid ett lägenhetsbyte, ska en anmälan göras.

Folkbokföringsdatum

Den nya folkbokföringen gäller från det datum som angetts i flyttanmälan, under förutsättning att den som flyttar har anmält flytten till Skatteverket före flyttdagen eller senast inom en vecka därefter. Om flyttanmälan inte kommer in i rätt tid gäller den nya folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in till Skatteverket (35 § första stycket FOL).

Det är endast Skatteverket som är behörig mottagare av en flyttanmälan.

Även en person som flyttar inom samma fastighet men till en ny lägenhet ska ändra sin folkbokföring, med nytt lägenhetsnummer och nytt folkbokföringsdatum. Med begreppet flytt menas att byta bostad.

Om ingen anmälan lämnats in

När Skatteverket fattar ett beslut om ändrad folkbokföring utan att en anmälan har lämnats in gäller den nya folkbokföringen från och med dagen för beslutet. Det finns undantag från denna bestämmelse som rör vissa beslut för barn (35 § andra stycket FOL).

Hur anmäler man en flytt?

En flyttanmälan ska göras skriftligen till Skatteverket. Någon särskild blankett behöver inte användas men Skatteverket har en blankett för flyttanmälan. Den som flyttar kan även lämna sin flyttanmälan på Skatteverkets webbplats, via e-tjänsten e-flytt. För att kunna använda e-tjänsten krävs en giltig e-legitimation. En flyttanmälan som görs via e-post eller fax anses också vara skriftlig. Skatteverket kan godta en sådan anmälan om inte omständigheterna i det enskilda fallet ger anledning till en kontroll.

En person kan anmäla flytt för sig själv och för övriga familjemedlemmar som personen har relation till (make, maka, partner, barn, föräldrar) och som bor på samma fastighet vid anmälningstillfället. Ett undantag från detta är om anmälan gäller ett barn under 18 år och barnet har en vårdnadshavare som inte omfattas av flyttanmälan.

Det kostar inte något att anmäla en flytt. Den som vill ha eftersändning av sin post får vända sig till extern aktör som erbjuder en sådan tjänst.

Uppgifter i anmälan

En anmälan om flyttning ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

  • namn och personnummer eller samordningsnummer
  • datum för ändrad bostadsadress
  • ny bostadsadress samt dess beräknade giltighetstid
  • lägenhetsnummer i lägenhetsregistret
  • registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen avser
  • uppgift om vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bostadsadressen avser.

Vem ska anmäla?

En flyttanmälan ska göras skriftligt av den som flyttar men det finns inte något krav på att den personen måste skriva under anmälan. Den som flyttar kan också använda sig av ett ombud. I normalfallet ska ett ombud styrka sin behörighet genom att visa en fullmakt. Det finns dock undantag från kravet på skriftlighet.

Exempel:

  • En av två makar eller sambor gör en anmälan om flytt som gäller bådas gemensamma flytt från en bostad till en annan. Vid en sådan anmälan kan det normalt antas att den som anmäler har den andres uppdrag att göra detta.

Anmälan för barn under 18 år

För barn under 18 år ska en anmälan om flyttning göras av vårdnadshavaren. Ett barn som har fyllt 16 år har rätt att själv göra en anmälan (30 § FOL). Detta innebär att om barnet är mellan 16 och 18 år kan barnet själv eller barnets vårdnadshavare göra en anmälan. En socialnämnds beslut om familjehemsplacering för ett barn aldrig kan ersätta en vårdnadshavares anmälan. Läs även om barns folkbokföring.

Anmälan för en person som har en god man

Domstol kan besluta om att utse en god man för en person. Beslutet fattas för att en person till följd av ålder, sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter m.m. Ett förordnande om godmanskap medför inte att personens rättshandlingsförmåga begränsas. Den som har en god man kan därför själv anmäla en flytt. Om flytten i stället anmäls av den gode mannen får det normalt utan vidare utredning antas att den gode mannen är ombud för sin huvudman.

Anmälan för en person som har en förvaltare

En person som står under förvaltarskap har mer eller mindre begränsad rättshandlingsförmåga. Om förvaltarskapet är fullständigt förlorar huvudmannen i princip all sin rättsliga handlingsförmåga och har inte rätt att själv anmäla flytt eller särskild postadress.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar