OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

I beslutet om slutlig skatt beräknar Skatteverket hur stor skatterna och avgifterna ska bli utifrån de olika underlag som ingår i den slutliga skatten.

Inkomstskatt

Fysiska personer betalar statlig och kommunal inkomstskatt. Läs mer om hur du beräknar statlig och kommunal inkomstskatt för fysiska personer.

Juridiska personer betalar statlig inkomstskatt. Läs mer om hur du beräknar den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer.

Kommunal fastighetsavgift

Nybyggda bostäder är befriade från avgift de första fem åren. De fem följande åren är avgiften halverad (3§ FAvL).

En förutsättning för att Skatteverket ska beräkna kommunal fastighetsavgift är att det finns en uppförd bygggnad på fastigheten. För fastigheter med byggnader under uppförande betalar ägaren istället statlig fastighetsskatt.

Skatteverket tar ut avgiften av den som äger fastigheten vid ingången av kalenderåret.

Läs mer om hur du beräknar underlaget för kommunal fastighetsavgift.

Statlig fastighetsskatt

Fastighetsskatten beräknas till en viss procentsats av taxeringsvärdet. Procentsatsen beror på vilken typ av fastighet det är (3§ FSL). Läs mer om hur du beräknar underlaget för statlig fastighetsskatt.

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Avkastningsskatt på pensionsmedel tas ut av dem som är skattskyldiga (2§ AvP). Avkastningsskatten ingår i den slutliga skatten för dem som ska betala slutlig skatt.

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Den som utfäst en tjänstepension ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader med 24,26% på ett särskilt beräknat underlag (1 § SLP).

Samma procentsats gäller för en enskild person eller ett dödsbo som har utgifter för pensionsförsäkringspremier eller inbetalningar till pensionssparkonto (3§ SLP).

Allmän pensionsavgift

Alla fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga och som omfattas av svensk socialförsäkring APL ska betala Allmän pensionsavgift.

Avgiften tas ut med 7 procent av underlaget för allmän pensionsavgift.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Skattesatsen för uttag av särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster är 24,26 procent.

Skatten tas ut hos juridiska och fysiska personer för inkomster som inte är förmånsgrundande.

Begravningsavgift

Begravningsavgifterna varierar över landet och beslutas genom föreskrift av Kammarkollegiet. 2015 års avgifter framgår av

KAMFS 2014:3.

Allmän löneavgift

Den allmänna löneavgiften uppgår för inkomster intjänade under 2015 till 10,15 procent av underlaget.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år är avgiften bara en fjärdedel av en hel avgift. Från den 1 maj 2015 tas avgiften för dem som fyllt 23 men inte 25 år ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler (3 § lag om allmän löneavgift), (prop.2014/15:50 s 20).

Avgift till registrerat trossamfund

Underlaget för avgiften till registrerat trossamfund är den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Avgiften tas ut med en individuell avgift för respektive trossamfund. Trossamfunden kan efter ansökan få hjälp av Skatteverket att ta ut avgiften och den enskilde ska lämna sitt samtycke till att avgiften ska tas ut via skattsedeln.

För närvarande är det dessa trossamfund som beviljats hjälp att ta ut avgiften:

 • Svenska Missionskyrkan
 • Romersk-katolska kyrkan
 • Svenska Alliansmissionen
 • Svenska Baptistsamfundet
 • Evangeliska Frikyrkan
 • Frälsningsarmén
 • Metodistkyrkan i Sverige
 • Pingst - fria församlingar i samverkan
 • Syrisk-ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige
 • Bosniakiska Islamiska samfundet – BIS
 • Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien
 • Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige
 • Equmeniakyrkan
 • Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

Trossamfunden bestämmer själva vilken avgift de vill ta ut. De flesta trossamfunden tar ut avgift med en procent.

Uttaget av kyrkoavgift för Svenska kyrkan regleras i kyrkolagen. Kyrkoavgiften tas också ut tillsammans med den slutliga skatten.

Egenavgifter

Den som har inkomster av annat förvärvsarbete skall själv betala sina socialavgifter som egenavgift.

Kompletterande information

I skatteuträkningsbroschyren SKV 425 hittar du tabeller och blanketter för att räkna ut skatternas och avgifternas storlek.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt [1]
 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]
 • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2]
 • Lag (1994:1920) om allmän löneavgift [1] [2] [3]
 • Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift [1]

Propositioner

 • Proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga [1]

Övrigt

 • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]
 • Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftsinsatser för begravningsavgift [1] [2]