OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för slutlig skatt bestäms vid den årliga beskattningen av inkomst. I underlaget ingår flera delar.

Underlag enligt IL

Vid den årliga beskattningen fastställer Skatteverket den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomst av kapital för fysiska personer (1 kap 5 och 6 §§ IL).

Skatteverket fastställer också den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer (1 kap 7§ IL).

Fastställd förvärvsinkomst för fysiska personer

För den som har inkomster av anställning eller hobby är förvärvsinkomsten inkomst av tjänst. För den som bedriver näringsverksamhet är förvärvsinkomsten inkomst av näringsverksamhet. Den skattskyldige kan ha rätt till allmänna avdrag. Sedan Skatteverket tillgodoräknat den skattskyldige de allmänna avdragen bestämmer Skatteverket den fastställda förvärvsinkomsten och avrundar den ner till närmsta hundratal kronor.

Beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer

Från den fastställda förvärvsinkomsten drar Skatteverket sjöinkomstavdrag och grundavdrag. Därefter återstår den beskattningsbara inkomsten.

Sjöinkomstavdrag

Den som har sjöinkomst under hela beskattningsåret har rätt till sjöinkomstavdrag med 36 000 kr vid anställning på ett fartyg i fjärrfart och med 35 000 kr vid anställning på ett annat fartyg. Skatteverket fastställer vilka fartyg som anses verksamma i fjärrfart respektive närfart i särskilda föreskrifter (SKVFS 2015:1 och SKVFS 2015:2). Den som har sjöinkomst under en del av ett år får ett proportionellt avdrag (64 kap 2 § IL).

Grundavdrag

Helt grundavdrag medges den som varit bosatt i Sverige hela beskattningsåret (63 kap 2 § IL).

Den som varit bosatt i Sverige under del av året får ett reducerat avdrag (63 kap 4 § IL).

Dödsbon får göra grundavdrag för dödsfallsåret men inte därefter.

Grundavdraget är knutet till prisbasbeloppet och varierar med den fastställda förvärvsinkomsten.

Personer som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 65 år har rätt till förhöjt grundavdrag.

Inkomst av kapital för fysiska personer

Fysiska personer kan ha överskott i inkomstslaget kapital. För dem som har det ska Skatteverket beräkna skatt på överskottet av kapital. Den som har underskott av inkomst av kapital kan istället få skattereduktion. Läs mer om skattereduktion för underskott av kapital.

Beskattningsbar inkomst för juridiska personer

Juridiska personer ska redovisa sina inkomster som inkomst av näringsverksamhet. Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag. Skatteverket fastställer den beskattningsbara inkomsten avrundad neråt till närmsta tiotal kronor (1 kap 7 § IL).

Ideella föreningar och registerade trossamfund har rätt till grundavdrag. Den inkomst som återstår efter grundavdraget är deras beskattningsbara inkomst.

Underlag för kommunal fastighetsavgift

Skatteverket fastställer underlaget för den kommunala fastighetsavgiften i samband med den årliga beskattningen.

Skatteverket beräknar underlag för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus (2 kap 1 § FTL).

Typ av fastighet

Underlag

Småhusenhet med byggnad

Byggnadsvärde+ markvärde

Småhusenhet eller småhus på ofri grund

Byggnadsvärde

Tomtmark med småhus på ofri grund

Markvärdet

Småhus på lantbruksenhet

Bostadsbyggnadsvärde + tomtmarksvärde

Ägarlägenhetsenhet

Byggnadsvärdet

Hyreshusenhet (andel som avser bostäder)

Motsvarande andel av taxeringsvärdet

Underlag enligt FSL

Skatteverket fastställer i samband med den årliga beskattningen underlaget för statlig fastighetsskatt.

Statlig fastighetsskatt tas ut på underlag av de värden som bestämts vid fastighetstaxeringen. De olika underlagen framgår av tabellen.

Typ av fastighet

Underlag

Tomt för småhus på småhusenhet/småhus under uppförande

taxeringsvärdet

Tomt för småhus på lantbruksenhet/ småhus under uppförande

bostadsbyggnadsvärde + tomtmarksvärde

Tomt för ägarlägenhet/ ägarlägenhet under uppförande

taxeringsvärdet

Tomt för hyreshus, bostäder under uppförande

taxeringsvärdet

Hyreshusenhet, lokaler

taxeringsvärdet

Industri/ elproduktionsenhet med värmekraftverk

taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet vattenkraftverk

taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet vindkraftverk

taxeringsvärdet

Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel

Avkastningsskatten ingår i underlaget för slutlig skatt för svenska försäkringsgivare och för utländska försäkringsgivare med fast driftställe i Sverige, för pensionsstiftelser och för arbetsgivare som redovisar pensionsutfästelse i balansräkningen (2 § första stycket 1-4 AvPL). Om en utländsk försäkringsgivare saknar fast driftställe i Sverige tas avkastningskatten ut hos den som innehar försäkringsavtalet om denne är obegränsat skattskyldig i Sverige (2 § första stycket 6-10 AvPL).

Kapitalunderlag och skatteunderlag

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter beräknas ett skatteunderlag som är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget. Skatteunderlaget avrundas nedåt till närmsta 100-tal kronor.

Kapitalunderlagen beräknas på olika sätt beroende på pensionstyp och vem som är skattskyldig.

Underlag för särskild löneskatt på pensionsmedel

Underlaget för den särskilda löneskatten på pensionsmedel för arbetsgivare är kostnaden för tjänstepension för de anställda.

Underlaget för egen pensionsförsäkringspremie är lika med den avgift en enskild person eller ett dödsbo kan dra av under inkomst av näringsverksamhet för utgift för pensionsförsäkring och för summan av inbetalningar på pensionssparkonto.

Om avdraget måste göras från inkomster som en uppdragsgivare betalat socialavgifter på ska avgiften inte ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Underlag för allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift ska betalas på underlag av inkomster av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete.

För den som inte har inkomster av anställning eller annat förvärvsarbete över 42, 3 procent av ett prisbasbelopp beräknas inget underlag.

Den som har inkomster över 42, 3 procent av ett prisbasbelopp betalar avgiften på inkomster upp till 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet (3 § lagen om allmän pensionsavgift).

Kompletterande information

I Skatteuträkningsbroschyren SKV 425, finns tabeller och hjälpblanketter för att räkna ut skatt på de olika underlagen.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:5) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014; [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2]
  • Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 4) [1]