OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

I beslutet om slutlig skatt beräknar Skatteverket hur stora skatterna och avgifterna ska bli utifrån de olika underlag för skatter och avgifter.

Inkomstskatt

Fysiska personer betalar statlig och kommunal inkomstskatt. Vilka underlag som skatterna ska beräknas på och hur skatterna beräknas framgår av IL.

Juridiska personer betalar statlig inkomstskatt.

Kommunal fastighetsavgift

En förutsättning för att Skatteverket ska beräkna kommunal fastighetsavgift är att det finns en uppförd bygggnad på fastigheten. För fastigheter med byggnader under uppförande betalar ägaren istället statlig fastighetsskatt.

Skatteverket tar ut avgiften av den som äger fastigheten vid ingången av kalenderåret.

För nybyggda bostäder finns det möjlighet att få nedsättning av fastighetsavgiften.

Läs mer om hur du beräknar underlaget för kommunal fastighetsavgift.

Statlig fastighetsskatt

Statlig fastighetsskatt beräknas till en viss procentsats av taxeringsvärdet. Procentsatsen beror på vilken typ av fastighet det är. Läs mer om underlaget för statlig fastighetsskatt.

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Avkastningsskatt på pensionsmedel tas ut av dem som är skattskyldiga. Läs mer om skattesatsen och hur underlaget för avkastningsskatt beräknas.

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Den som utfäst en tjänstepension ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader.

Enskilda näringsidkare, handelsbolagsdelägare och dödsbo ska betala SLP på avdrag för eget pensionssparande i näringsverksamheten.

Allmän pensionsavgift

Alla fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga och som omfattas av svensk socialförsäkring ska betala allmän pensionsavgift.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF)

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalas i regel på vissa ersättningar och inkomster som inte är underlag för socialavgifter.

Från den 1 januari 2016 ska SLF betalas på ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Från den 1 januari 2016 ska SLF även betalas av den som bedriver aktiv näringsverksamhet och som vid årets ingång har fyllt 65 år eller som under hela året haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Skattesatsen är dock lägre i dessa fall då det vanligtvis också ska betalas ålderspensionavgift på inkomsten.

Skatten tas ut hos juridiska personer som betalar ut ersättningar som ska beskattas och hos fysiska personer som har inkomster från näringsverksamhet på vilka SLF ska betalas.

Begravningsavgift

Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman. Begravningsavgifterna varierar beroende på vem som är huvudman och beslutas genom föreskrift av Kammarkollegiet (2 § förordningen om begravningsavgift) eller av den kommun som är ansvarig för begravningsverksamheten. Kammarkollegiets har fastställt begravningsavgiftsatsen för 2018 till 0,242 kr (KAMFS 2017:1).

Allmän löneavgift

Allmän löneavgift ska betalas av den som ska betala arbetsgivaravgifter och av den som ska betala egenavgifter.

Avgift till registrerat trossamfund

Underlaget för avgiften till registrerat trossamfund är den beskattningsbara förvärvsinkomsten (3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund). Avgiften tas ut med en individuell avgift för respektive trossamfund. Trossamfunden kan efter ansökan få hjälp av Skatteverket att ta ut avgiften och den enskilde ska lämna sitt samtycke till att avgiften ska tas in av Skatteverket (5 § och 6 § lagen om avgift till registrerat trossamfund).

Läs mer om vilka trossamfund som har beviljats hjälp att ta ut avgift.

Trossamfunden bestämmer själva vilken avgift de vill ta ut. De flesta trossamfunden tar ut avgift med en procent.

Uttaget av kyrkoavgift för Svenska kyrkan regleras i lagen om Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften tas också ut tillsammans med den slutliga skatten.

Egenavgifter

Den som bedriver enskild näringsverksamhet eller har vissa tjänsteinkomster som inte blivit föremål för arbetsgivaravgifter hos utbetalaren ska själv betala sina socialavgifter som egenavgift.

Kompletterande information

I skatteuträkningsbroschyren SKV 425 hittar du tabeller och blanketter för att räkna ut skatternas och avgifternas storlek.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1999:729) om begravningsavgift [1]
  • Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan [1]
  • Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]