OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Vilket samband finns mellan företagens redovisning av inkomster från tjänste- och entreprenadavtal och beskattningen av dessa inkomster?

Sambandet mellan redovisning och beskattning

Särskilda skatteregler om pågående arbeten finns i 17 kap. 23–33 §§ IL. Dessa gäller för pågående arbeten i byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse.

Till byggnads-, hantverks- och anläggningsföretag räknas i princip alla företag som utför arbeten på byggnader, anläggningar eller mark. Hit hör t.ex. företag som uppför eller utför andra arbeten på byggnader och andra anläggningar eller utför rivning, schaktning eller grundarbeten. Till denna kategori räknas även byggnadshantverksföretag, t.ex. företag som utför värme- och sanitetsinstallation, plåtslageri, elinstallation, golvläggning- och plattsättning, måleri, kylinstallation, puts- och fog samt glasmästeri, takläggning och isolering.

Även konsultrörelser omfattas av reglerna om pågående arbete. I Skatteverkets allmänna råd om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse framgår att mäklare, arkitekter, konstruktörer, bygg- och datakonsulter, revisorer samt annons-, reklam- och marknadsföringsbyråer omfattas (SKV A 2005:2).

Ett företags redovisning av pågående arbeten ska följas vid beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i 17 kap. 24–32 §§ IL (17 kap. 23 § IL).

Utgångspunkten för beskattningen av pågående arbeten är således redovisningen i företaget. Förutsättningarna för att den ska läggas till grund för beskattningen är att den inte strider mot de särskilda skattereglerna.

De skatterättsliga särreglerna för pågående arbeten som utförs till fast pris respektive på löpande räkning finns i 17 kap. 24–33 §§ IL. I dessa regler finns också spärregler. Vinstavräkningen har för fastprisuppdrag knutits till tidpunkten för slutredovisning, ett begrepp som är odefinierat både i skatte- och redovisningslagstiftningen. För byggbranschen har praxis kommit att utgå från senaste tidpunkt för fakturering av tilläggsarbeten enligt allmänna standardavtalsbestämmelser för branschen. Löpande räkningsuppdrag får vinstavräknas skattemässigt allteftersom fakturering sker. För båda slagen av uppdrag avviker vinstavräkningstidpunkten från den som i övrigt gäller enligt realisationsprincipen i 2 kap. 4 § ÅRL.

Skattereglerna ger berörda företag möjlighet att tillämpa

En fråga som uppkommer är vad som gäller för företag som har pågående arbeten för någon annans räkning men inte omfattas av 17 kap. 23 § IL, d.v.s. verksamheten bedrivs i en annan bransch än de där uppräknade. Dessa företag ska vid beskattningen tillämpa god redovisningssed enligt huvudregeln i 14 kap. 2 § IL. Det innebär att de olika metoderna för vinstavräkning kan tillämpas i den omfattning normgivningen ger utrymme för det.

Pågående arbete på fastighet innebär normalt endast arbete på en fastighet som ägs av annan person. Arbeten på en egen fastighet kan dock med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet vara att jämställa med pågående arbete. Så får anses vara fallet om det av avtal eller annat liknande förhållande kan anses uppenbart att fastigheten kommer att avyttras omedelbart efter det att byggnaden har färdigställts. Sådana arbeten på egen fastighet bör dock inte behandlas som pågående arbeten vid senare tidpunkt än då arbetet senast skulle ha resultatavräknats om arbetet hade utförts för annans räkning (SKV A 2005:2).

Sambandet vid arbeten på löpande räkning

Värdet av pågående arbeten som utförts på löpande räkning behöver inte tas upp som tillgång (17 kap. 26 § IL). I stället ska de belopp som den skattskyldige under beskattningsåret fakturerat tas upp som intäkt. Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort sambandet mellan redovisning och beskattning när det gäller pågående arbeten på löpande räkning. Vid beskattningen behöver endast det belopp som fakturerats tas upp som intäkt. Någon bedömning av vad god redovisningssed innebär och hur företaget redovisat intäkterna från det pågående arbetet behöver inte göras. Det innebär att även om ett företag redovisar upparbetade ej fakturerade intäkter vid bokslutet i enlighet med god redovisningssed kan trots det beskattning ske utifrån fakturerade belopp. Någon formell eller materiell koppling föreligger således inte när det gäller pågående arbeten som utförts på löpande räkning (RÅ 2006 ref. 28, förhandsbesked, och HFD 2011 ref. 20, förhandsbesked).

Särskilda regler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § BFL får vid beskattningen tillämpa bestämmelserna om arbeten som utförs på löpande räkning även på arbeten som utförs till fast pris (17 kap. 24 § andra stycket IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse [1] [2]

Domar & beslut

  • HFD 2011 ref. 20 [1]
  • RÅ 2006 ref. 28 [1]

Lagar & förordningar