OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när en fysisk person blir skyldig att lämna inkomstdeklaration.

När blir en fysisk person skyldig att lämna inkomstdeklaration?

En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om något av följande är aktuellt (30 kap. 1 § SFL)

  1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet under beskattningsåret
  2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ IL eller intäkt av passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  3. intäkterna i inkomstslaget kapital har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret
  4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftspliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas
  6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § SFL ska lämnas.

När det gäller intäkter enligt punkten 3 ovan bortser man från intäkter som man ska lämna kontrolluppgift om enligt 17 eller 19 kap. SFL. Man bortser även från schablonintäkter som man har lämnat kontrolluppgift om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§ SFL.

Skattefria inkomster

När man bedömer deklarationsskyldigheten tar man inte hänsyn till intäkter som är skattefria eller som personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen.

Inkomster som helt eller delvis undantas från beskattning enligt skatteavtal och inkomster som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter ska dock räknas med (30 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar